Брой 1, 2019 г.
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  IN MEMORIAM

  Владимир Панков (9.11.1954 - 6.1.2019)

Внезапно ни напусна Влади­мир Панков - най-последовател­ният, най-твърдият, най- себеот- даденият в битката с похитители­те на истината за Македония. Своеобразен Дон Кихот на на­шето време, но далеч от илюзи­ите и с реален поглед за безсър­дечната отмъститеност на про­дажниците на изконната същ­ност на людете тук.

Владимир Панков е роден в Охрид. По образование е иконо­мист. Работил е известно време в Швейцария. След разпада на Югославия, заедно със съмиш­леници, създава Организация на българите в Р Македония, носе­ща инициалите на историческа­та ВМРО. Това става през 1993 г. Организацията не получава офи­циална регистрация, а Владимир Панков е арестуван няколко пъ­ти, бит и малтретиран заради то­ва, че изповядва българската си национална принадлежност.

На 30 юли 1996 г. получава български паспорт. Поканен от известния австрийски лингвист професор Ото Кронщайнер на симпозиум в Залцбург, той е за­държан на летището в Скопие и българският му паспорт е отнет от полицията. Обявената от не­го гладна стачка завършва с връ­щане на документите му за само­личност и идването му в Бълга­рия, където престоява до 1998 г.

На 27 октомври 2000 г. създа­ва Сдружение на граждани "Рад­ко". Радко е един от псевдони­мите на Иван Михайлов, пос­ледният водач на ВМРО, което достатъчно разкрива замисъла за същността на тази организация.

Организацията е предс­тавена официално в хо­тел "Холидей ин" в Ско­пие. Въпреки че на власт тогава е правителството на Любчо Георгиевски, дремещи клетки на бив­шата УДБА организи­рат провокация, като хвърлят сред множест­вото д имки, с цел прова­ляне на възможността да се появи в Македония организация, която ще разпространява истина­та и ще разобличава лъ­жите на македонизма.

Гъмжащите от кад­ри, възпитавани в посту- латите на титовизма за Македония, съдебните власти в Скопие обявяват Сдру­жението на граждани "Радко" за противоконституционно.

Упоритостта и непоколеби­мата твърдост на председателя на Сдружението Владимир Пан­ков не остават без последствие. През 2008 г. Съдът по правата на човека в Страсбург осъжда съ­дебните власти в Скопие заради закриването на Сдружението "Радко", но с това проблемите не свършват.

След натрупан полезен опит в общуването с международните съдебни институции, Сдружени­ето е преименувано в Асоциация на граждани за запазване на идентичността на българите в Р Македония "Радко" - гр.Охрид. Въпреки всички пречки през 2016 г. Асоциацията беше регистри­рана от Централния регистър на Р Македония, което беше най- достоверния атестат за последо­вателността и борбеността на нейния председател.

Владимир Панков ни завеща и една повеля.Какъв смисъл да влагаме в определението "маке- донист" А то е: "Македонист е сърбизиран македонски бълга­рин, който е длъжен да осъзнае заблудата си и да се върне към българските си корени."

И той неуморно и всекичаст- но бе впрегнал всичките си инте­лектуални и физически сили за осъзнаването на заблудените.

Прощавай, приятелю. Пок­лон пред неоценимия пример, който остави след себе си.

Твоят дух, никога няма да ни разреши безразличие и спокойс­твие към това, на което ти отда­де целия си живот.

Спи спокойно вечния си сън!

"Б.М."Общи условия