Брой 1, 2019 г.
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  КОЙ НАКЪДЕ

  БАЛКАНСКИ БАРОМЕТЪР

Според изследване на инсти­тута "Авангард" в Букурещ поч­ти 60 на сто от румънците прие­мат идеята за обединяване на Ру­мъния с Молдова, а против са 27 на сто. Не са отговорили на въп­роса около 14 процента.

Според същата анкета 85 про­цента от анкетираните са горди от факта, че принадлежат към румънската нация, 8 процента са отговорили отрицателно, а 7 процента са без мнение.

На въпроса, кой е най-респек- тиращият им съсед , 49 на сто по­сочват - Унгария, 19 на сто - Ук­райна... и само 4 процента смятат

България за съсед с влияние.

***

Според вестник "Слободна Далмация" Обровац е един от хърватските градове, който е пред изчезване. Градът, който е разположен покрай брега на ре­ка Зърманья, след войната е бил напуснат от сръбското населе­ние, а днес демографският проб­лем все повече се задълбочава. Преди седем години в този гра­дец са живеели 4 323 жители, а в 2016 година са регистрирани 3 778 жители, но между тях има и много приходящи и хора, които идват, за да си вземат личните документи, да подадат заявление за пенсиониране или за социал­ни помощи. Истинският брой на постоянно живеещите тук е око­ло 2 500 човека.

Улиците на градчето са поч­ти празни. А като допълнение към тъжната картина е и статис­тиката, че през 2017 г. тук са се родили 23 деца, а починалите хо­ра са 68.

***

Според изследване на Евро- барометър Балканите масово се изселват. Цитирани са думите на млада и образована гъркиня, ко­ято посещава курсове за изучава­не на шведски език с цел търсе­не на работа в Скандинавието. Тя твърди:"За моето поколение емиграцията не е избор, а нещо което се подразбира".

Според доклад на Гръцката централна банка, през последни­те години повече от 400 000 гър­ци, все млади и образовани хора, са емигрирали от страната.

През 60-те и 70-те години на миналия век от Гърция и от бив­ша Югославия също е имало вълна на емигранти, но тогава са търсили препитание нискоква­лифицирани работници,докато сега напускат държавата образо­вани и подготвени млади специ­алисти.

В повечето източноевропейс­ки страни през 2017 г. е регистри­ран значителен спад на населе­нието. По този показател на пър­во място е Литва, където населе­нието за една година е спаднало с 1,4 %, в Хърватия този процент е 1,2. В същия едногодишен пе­риод тенденцията към намалява­не на населението се наблюдава в Гърция, Румъния и България. Въпреки твърдението, че членс­твото в ЕС ще спре емиграцията на млади хора, това не е така. В Румъния 20 на сто от работещо­то население през 2017 г. е напус­нало страната. За Хърватия този процент е 14, а за България 12,5.Става дума за граждани на

възраст между 20 и 64 години.

***

В Черна гора официално за­почва предаване първото ислям­ско радио "Фатих". Това е стана­ло по инициатива на Ислямска­та общност в малката балканска държава и медресето "Мехмет Фатих". Засега предаванията могат да се слушат само в райо­на на Подгорица, но до сред атеа на 2019 г. ще бъдат поставени приемници във всички градове и села, където живеят мюсюлма­ни.

Мисията на радиото е да про­пагандира ислямът като една миролюбива религия, която по­чита човешките права и светост­та на човешкия живот.

***

На 29 декември 2018 г. косов- ският премиер Рамуш Харади- най написа във Фейсбук: "Днес бях щастлив да участвам в под­писването на договора за създа­ване на общи гранични пропус­ки между Косово и Албания, според принципа на нашия общ европейски път.

От днес границата между Ко­сово и Албания не съществу­ва... "

***

На 26 октомври 2018 г. пове­чето сръбски вестници излязоха с близки по съдържание загла­вия, като следното "Търговище: около 800 сърби се обявиха за българи..." Обеснява се, че това е във връзка с предстоящия из­бор за Национален съвет на мал­цинствата, който ще се състои на 4 ноември 2018 г. Без да има ня­какви официални данни издани­ето твърди, че в Южна Сърбия все по-усилено се говори, че в из­бирателните списъци в общини­те на Пчински окръг близо 10 000 са записани като принадлежащи към българското национално малцинство.Общи условия