Брой 2, 2018 г.
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  ПУЛСЪТ НА ОТНОШЕНИЯТА

  Спорът за името и отношенията между България и Р Македония

Илиян СТАНИМИРОВ

На пръв поглед няма нищо общо между полити­ческия скандал в Гърция, свързан с корупционните схеми на известни политици и швейцарската фарма- цефтична фирма "Новартис" и отношенията между София и Скопие. Антимакедонският митинг в Ати­на на 4 февруари т.г. обаче, дръпна и една отдавна спусната завеса. На този митинг се появи и една гру­па в униформата на андартите - паравоенна струк­тура в Гърция от началото на XX века за борба с хрис- тияните-екзархисти. Къде е връзката ли ? Връзката е бившият премиер на Гърция Андонис Самарас, за­месен също в скандала с "Новартис". Този човек, ос­вен парите, прибирани по създадената корупцион- на схема за възхода на политическата му кариера, е отделял и средства за възстановяване на андартските формирования, като спомен за епичната борба на гръцкия елит с екзархистите и ВМРО. И точно тези възстановени формирования на андартите, развява­ха знамена на митинга в Атина и крещяха, че искат обща граница със Сърбия.

Защо пък със Сърбия ли, ще попита някой ? За­щото така се заличава спомена за екзархийските епархии в Македония. А нали само преди няколко месеци, Македонската православна църква - Ох­ридска архиепископия призна, че всички епархии под нейната юрисдикция са наследници на екзар­хийските епархии в Македония!

Xайде да видим сега, кои сили в Р Македония днес са най-силно разтревожени от сближаването с България и защо? Това са най-дресираните въз­питаници на Белград, които продължават да вла­деят възлови места по цялата вертикала и хоризон­тала на македонския културен, политически и ико­номически живот. Те блокират работата на парла­мента, те пишат петиции, с настояването да бъдат прекратени преговорите с Гърция за името, те ор­ганизират митинги срещу всички реформи, целе­щи разчистване на пътя на републиката към евро- атлантическите структури.Те окачествяват догово­ра с България за добросъсед ство като пагубен.

Какво искат те ли ? Те искат да се запази статук­вото. Р Македония да си остане под АСНОМ-ския чадър,защото поела по евроатлантическия път, тя много лесно ще се върне към истинските си духов­ни и културни корени и ще отхвърли етно-идеоло- гическите калъфи, в които насила я набутваха в про­дължение на повече от едно столетие. Тези хора заб­равят, че вече духат други ветрове и те измитат от главите не само на младите плесента на миналите десетилетия. Ето, това сплотява възродените ан- д арти, появили се на митинга в Атина на 4 февруа­ри т.г. и сърбокомунистическата върхушка в Ско­пие, която не престава да смучи хранителни соко­ве от Белград.

А доколко е искрен президентът на Р Македо­ния Георге Иванов с предложението си за сключ­ване на договор за стратегическо партньорство между двете държави при посещението на българ­ския държавен глава Румен Радев, бъдещето мно­го бързо ще покаже.

Въпреки всичко, отношенията все пак се подобряват.


 


 


На 16 и 17 февруари т.г. на официално посещение в Р Маке­дония беше българският прези­дент Румен Радев. На срещите с колегата му Георге Иванов и премиера Зоран Заев бяха обсъ­дени стратегически проблеми на

сътрудничеството.

***

На 12 март 2018 г. на кратко посещение в Скопие беше бъл­гарският премиер Бойко Бори­сов. Поводът беше 75 години от д епортацията на евреите от Ма­кедония. В присътвието на коле­гата си Зоран Заев, на много офи­циални гости, на дипломатичес- ски представители, на председа­теля на еврейската общност в Македония г-жа Берта Николич, Борисов заяви:"Ние много скър­бим и затова сме тук, да не заб­равяме тези, които бяха изпрате­ни в лагерите на смъртта....И да разберем, че на Балканите тряб­ва да градим, да работим заед­но..."

На журрналистически въп­рос, възможно ли е извинение от страна на България, Борисов от­говори: "Аз само мога да кажа, че се прекланям пред подвига на българския народ, който спаси 48 хиляади евреи - свои сънарод­ници... Другото е пропатганда"


Общи условия