Брой 1, 2018 г.
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  ПРАВОСЛАВИЕ

  Отворено писмо

До

Негово светейшество Българския патриарх Неофит

Ваше Светейшество,

Позволявам си да се обърна към Вас като мирянин и човек, съпреживяващ болезнено съдба­та на нашите братя в Р Македо­ния и подкрепящ горещо усили­ята на архиереите на Македонс­ката православна църква - Ох­ридската архиепископия за сбли­жаване с нашата църква. Това е смела крачка и жест на достойн­ство от тяхна страна, като се зна­ят всички издевателства - идео­логически и политически, уп­ражнени върху вярващите в тези епархии, с цел отчуждаването им от родовите корени и религиоз­ни традиции.

Повод за това писмо е тържес­твеното свещенослужение при откриването на ремонтираната и обновена българска Желязна църква "Свети Стефан" в Цариг­рад от Вас и Негово светейшес­тво Вселенския патриарх Варто- ломей.

Тази църква е символ не само на борбата на нашия народ за не­зависима своя църковна йерар­хия. Тя е символ и на волята му за единение, за културен и поли­тически напредък.

Днес, обновената Желязна църква "Свети Стефан" връща лентата на историята 146 години назад, в деня срещу Богоявление през 1872 г. за да ни припомни подвига на миряните и техните свещенослужители в лицето на Иларион Макариополски, Ила- рион Ловчански и Панарет Пловдивски, които въпреки не­отстъпчивостта на новия тогава Фенерски патриарх Антим Ефес- кий - Кутулианос извършват бо­гослужение без да се съобразя­ват с наложените забрани. Пос­ледва тяхното заточение, което въпреки краткотрайността си, разголи дипломатическите пи- руети на граф Игнатиев и фана­тизма на Патриарха.

Аз не зная дали Вие,

Ваше Светейшество, след тържествената литургия, сте го­ворили с Вселенския патриарх за волята на македонските архие­реи за единение с БПЦ и какво е неговото мнение. Аз не се съмня­вам, че Българската православ­на църква във Ваше лице е заяви­ла категоричната си подкрепа за желанието на македонските ар­хиереи, както и на миряните от двете страни на Осогово! ?

Всички аргументи за каноничността на проблема увисват във въздуха, като си припомним от­ново цялата поредица от съби­тия, тогава, през 1872 г., които бяха изтъкани от дипломатичес­ка корист, политическа безпардонност и шовинистичен фана­тизъм, прикривани хитро зад формулата на каноничността. Нали именно поради това перо­то на Петко Рачов Славейков на­писа словата, които не ни оста­вят равнодушни и днес:"...Ние влязохме вече в новата тази фа­за, в която останахме сами насрещу противните на нашето съ­ществование стихии, сами е тази борба, която е борба на живот и смърт... Ние бяхме пристигна­ли вече до вратата на нашата обе­тована земя и с постъпките си на Богоявление ний минахме Йордан..." (библейската река Йордан - б.р.) (Цариград, в."Македо- ния", 24 януари 1872 г.).

Днес Българсктата правос­лавна църква начело с Вас, Ваше светейшество, е длъжна да пре­мине отново река Йордан. Сиг­налите, които дойдоха от Атина и Белград, непосредствено след решението на Светия синод на БПЦ от 27 ноември 2017 г. подс­казват категорично, че това ре­шение ще бъде поставено на кла­дата на фалшивата загриженост за каноничността, каноничност- та, потъпкана с шовинистичен бяс от самите тях през 1913 и осо­бено след 1919 г. Оживеното дис­кутиране на темата в гръцките медии, позицията на Атинския архиепископ Йеронимос, както и интервюто на сръбския патри­арх Ириней от 4 януари т.г. са до­казателство, че те ще бранят с всички средства неканоничното присвояване на Екзархийските епархии и насилията и гаврите със свещенослужителите, които не искаха да им се подчинят.

Ваше Светейшество,

Съдбата чука по прозорчето на съвестите ни. Тя настоява да продължим да утвърждаваме единението с Македонската пра­вославна църква - Охридска ар­хиепископия, защото това ще из­лекува една кървяща рана, а изцелението на раните е дело бого­угодно и човеколюбиво - присъ­що на всеки истински вярващ в Бога човек.

Вярвам Ваше светейшество, че Вие сте този, чрез когото правдата и братолюбието ще по­бедят стогодишното тържество на пилатовците и фарисеите.

С дълбока почит към Вас и с християнско смирение: Иван Николов, директор на сп."България Ма­кедония"


Общи условия