Брой 1, 2018 г.
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  ПАРАДОКСИ

  Сянката на Трета световна война

проф.Никола АЛТЪНКОВ


Живее ли днешният свят в състояние на параноя!Докато населението на земята нараства, докато ресурсите й все повече намаляват, докато милиони хо­ра годишно умират от глад и до­като държавните бюджети все по-трудно отделят пари да фи­нансират основните потребнос­ти на гражданите си, средствата за военни нужди растат.

Свидетели сме отново на не­истово дрънкане на оръжия,на отбранителни доктрини, които чертаят образа на врага във все по-застрашителни краски, на анализи и геополитически про­гнози, които съвсем не са успо­кояващи.

През януари миналата година последният съветски президент Михаил Горбачов, който под­готви атмосферата за промяна в световен мащаб, в списание "Тайм" сподели тревогата си, че начинът по който се държат ели­тите на водещите световни сили САЩ, Русия, Китай подсказва, че противоречията им могат да избухнат в Трета световна война.

Усещането за несигурност, за наближаваща катастрофа в меж­дународните отношения ни се внушава и от геополитическите анализатори. През ноември 2017 г. независимият американски из- следоветелски център Стратфор публикува анализ за евентуални­те геополитически промени в десетилетието 2015-2025 г. В не­го се твърди, че в този период влиянието на САЩ в света ще на­малее, но мощта им ще се запа­зи, докато Русия ще отслабва, а Европейският съюз ще бъде спо­летян откризи иупадък.

В същото време анализи на Московския държавен институт за международни отношения и Академията за геополитически промени в Русия излизат с анали­зи, които също стряскат с кате­горичността си и самочувствие­то, което внушават на собствена­та си държава като непреодолим геополитически играч. Думите на автора на един подобен ана­лиз, Михаил Александров, цити­рани от македонския в."Вечер", стряскат с милитаристичната си риторика: "Русия има потенциа­ла да се справи с амбициите на НАТО да се разпростира на из­ток. Възможно е войната в Украй­на да се разшири към Балканите с военна акция на Русия, която ще прегази България и Румъ­ния. При тези условия е възмож­но да се създаде съюз между Ру­сия и Сърбия, които заедно да окупират Косово и Черна Гора. По този начин по-голямата част от Балканите ще се превърнат в регион, застрашаващ НАТО..."

Хайде, кажете сега, това не е ли опасно дрънкане на оръжия! Вместо да седнат на една маса лидерите на САЩ, Русия и ЕС, (Китай води много по-мъдра и неконфронтираща политика) и да разсъждават върху новите по качество и съдържание опаснос­ти пред човечеството, те про­дължават да са затворени в клет­ката на мисленето и фразеологи­ята от времето на Студената вой­на. Това е опасното изоставане от съществените заплахи в съвре­менния свят. Тази риторика не е от вчера. През февруари 2009 г. в Москва проф. Игор Панарин, преподавател в Дипломатичес­ката академия на Руското външ­но министерство, представи своя книга, в която твърдеше, че до юли 2010 г. САЩ ще се раз­паднат. От своя страна в анализ на ЦРУ, от 2000 г. озаглавен "Глобални тенденции - 2015" се твърди за политически хаос и разпад на Русия, като от сегаш­ната федерация ще възникнат 6­8 нови държави. Времето опро­верга и двете пророчества, кое­то подсказва, че и сегашните апо­калиптични предсказания ще последват същата съдба.

И все пак енергията на кон­фликтите все повече се сгъстява. Ако големите ядрени сили, уни­щожат опасните си оръжия, то­гава и нововъзникващите ядрени държави, ще последват примера им. Тогава и светът би заживял като в пиесата на Жан Ануи "Троянската война няма да се състои"...


Общи условия