Брой 1, 2018 г.
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  КОМПАС БАЛКАНИТЕ

  Кой накъде

Според информация на Та- нюг сръбският министър на строителството, транспорта и инфраструктурата Зорана Ми- хайлович е потвърдила новина­та, че от 2018 г.Белград започва изграждането на "автомагистра­лата на мира". Тази магистрала ще свързва Ниш с косовската столица Прищина, а продълже­нието й - с албанското приста­нище Дуръс.

Първият участък на магистра­лата от Ниш до Плочник е с дъл­жина 36 км и ще струва около 212 милиона евро.Финансирането ще се осъществява от Европейс­ката инвестиционна банка и от Европейската банка за възстано­вяване и развитие.

През 2018 г. започва и работа по модернизацията на жп лини­ята Ниш - Цариброд, чиято стой­ност възлиза на около 250 000 ев­ро. За тях Сърбия ще подпише през февруари договор с Евро­пейската инвестиционна банка. Договор ще бъде подписан и за изграждането на жп линията Но­ви Сад-Суботица.Този участък е част от скоростната жп линия

Белград-Будапеща.

***

Според неотдавнашно из­следване на ЦРУ на Балканите тече процес на силно намалява­не на населението. Разглежда се периодът до 2050 г. Данните на това изследване сочат, че най- силно ще бъде засегната Сърбия, чието население ще намалее с33,2 на сто. В Словения стопя­ването на населението е 23,18 на сто, а в България -21,91 на сто. В Македония тогава ще живеят 4,4 на сто по-малко хора, отколкото сега. Единствено само в Косово този процес е обратен. Там насе­лението ще се увеличава, благо­дарение на по-високата ражд ае- мост.

***

Румънски фирми все по-чес­то обръщат поглед към Бълга­рия, особено към пограничните райони, за да търсят квалифици­рана работна ръка. Това научава­ме от кореспонденция на БГНЕС.

Двустранната търговска ка­мара България - Румъния се на­дява на успешно сътрудничест­во с Русенския университет "Ан­гел Кънчев". Там вече се органи­зират срещи между представите­ли на румънски фирми и потен­циални кандидати за работа в близките румънски градове. Бли­зостта на Русе и Букурещ, разде­лени само от 60 км, е предимст­во за русенските специалисти. Освен професионалната квали­фикация кандидатите трябва да знаят поне минимално английс­ки език. Румънските работодате­ли изпитват най-остра нужда от специалисти в областта на IT технологиите, медицината, про­изводството и др.

***

Македонският вестник "Ве­чер", като се позовава на чуждес­транни източници, изнесе ин­формация за размера на средна­та заплата в някои Балкански държави. В Словения през ок­томври 2017 г. средната заплата възлиза на 1 056,47 евро, докато в Македония тя е 381,90 евро.

В Хърваятия средната запла­та възлизеа на 795,53 евро, в Чер­на Гора - 511 евро, в Босна и Хер - цеговина тя е 436 евро, а в Сър­бия - 396,29 евро.

През 2017 г. най-голям ръст бележи средната заплата в Хър- ватия - 45,83 евро, а най-малък в Босна и Херцеговина -8,13 евро и в Черна Гора -8 евро.

В Словения средната заплата е увеличена с36,07 евро за 2017 г., в Сърбия -с 26,59 евро и в Маке­дония - с 18,10 евро.

***

Председателят на Изпълни­телния съвет на "Газпром", Алексей Милер, заяви, че из­граждането на газопровода "Тур­ски поток" се движи по график. Според него усилено се работи по двете лини от морската част на газопровода, които са започ­нали от руския бряг. В момента работят в икономическата зона в Турция. Милер не крие задовол­ството си, от изградения вече 650 километра газопровод, което е повече от 35 на сто от цялата дължина на морската част на га­зопровода.

Проектът предвижда изграж­дането на две линии с капацитет от 15,75 милиарди кубически метри. Първата линия е предназ­начена за турските потребители.

Вторият газопровод ще снаб­дява с газ държавите от Южна и Югоизточна Европа.Общи условия