Брой 4-5, 2017 г.
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  АНАЛИЗИ

  Светът бърза към ядрен конфликт

Паоло ВАЛЕНТИНО-в."Кориере дела сера"Те са по-малки, точни и ма­неврени, но все още са в състо­яние да провокират апокалип­сис. И поради своята управля­емост и т. нар. способности за ограничения на последствията е къде по-просто да си предста­виш реалността за тяхното при­лагане. Новото поколение яд­рено оръжие се готви за война на световната сцена. Постепен­но остаряващите съществува­щи бойни заряди, които вече са на по няколко десетки години, и новите военни стратегии, ос­новаващи се на все по-сложни и непробиваеми системи за противовъздушна отбрана, подтикват големите ядрени държави към най-мащабното и радикално обновяване на арсе­налите през последния половин век. Съединените щати, Русия, Китай, Великобритания и Фран­ция (петте страни, официално разполагащи с ядрено оръжие) вече фактически извършват мо­дернизиране на арсеналите си - от сегашния момент до 2080 г. Целта е осигуряване на "на­деждно и безопасно"оборудва­не. Що се отнася до страните, които официално не са заявили наличието на ядрени оръжия у тях - Индия, Пакистан, Израел и Северна Корея - то и те вече развиват нов разнообразен "тактически" потенциал, който показва вероятността от него­вото използване на територия­та на бойни действия в регио­ните. Да се опитаме да изразим това с други думи. В момента, в който ООН започва във Вие­на първите преговори по новия Договор за пълна забрана на ядрените оръжия, държавите, които разполагат с тях, масово се готвят да инвестират в ново поколение бойни глави, напом­нящи за най-мрачните периоди на Студената война и способни със своите технологични харак­теристики и поддържащите ги доктрини да променят т. нар. равновесие на страха, което са­мо по себе си по парадоксален начин прави по-приемлива въз­можността за термоядрена вой­на. Никой не може да претенди­ра за невинност в началото на т. нар. трета атомна ера след пър­вото "взаимно гарантирано унищожение" и второто сра­межливо разоръжаване в нача­лото на новото хилядолетие: нито Русия на Владимир Путин, опитваща се да компенсира икономическия спад, поддър­жайки относително стратеги­ческо равновесие със САЩ; ни­то Америка на Барак Обама, а още по-малко Америка, попад­нала в ръцете на Доналд Тръмп с влудяващ тестостерон,гото­ва през следващите 30 г. да ин­вестира милиарди долари за амбициозното обновяване на своите ядрени одежди. Съвсем не е невинен и Китай, стремящ се да стане пълноценна свръх- държава и смятащ САЩ за ета­лон за своето технологично раз­витие.

СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

По данни на стокхомския Международен институт за из­следване на мира (SIPRI) САЩ разполагат с около седем хиля­ди ядрени бойни глави, вече монтирани на ракети и съхра­нявани в бункери. Идвайки на власт през 2009 г. с обещание­то да освободи света отядрено­то оръжие, Барак Обама стар­тира програма за неговата мо­дернизация, която президентът на SIPRI Панс Кристенсен смя­та за "напълно противоречаща на задачата за намаляване на ролята на ядрения компонент в стратегията за американската сигурност". Администрацията на Тръмп не закъсня да се въз­ползва от това. Програмата предвижда обновяване на цяла­та триада въоръжения, назем- ното, транспортираното по въздух и под вода: подмяна на 14-те подводници клас "Оха- йо", модернизиране на действа­щите бомбардировачи B-52 и B- 2 и разработката на нов бомбар­дировач В-21 с използването на технологията стелт, а също и обновяване на системите Trident D-5 и Minuteman III. Съ­що така се окомплектоват и космическите системи за опо­вестяване на тревога, новите командни и контролни пункто­ве. Главна гордост на този нов арсенал стана бомбата В61-12, която може да бъде заредена както с конвенционални, така и с ядрени бойни глави с промен­лива мощност и висока точ­ност. Именно върху В61-12, ко­ято по версията на Пентагона ще замени четири различни ви­дове бомби, намалявайки по то­зи начин тяхното общо сумар­но количество, се стовари кри­тика при това от човек, от кого­то най-малко се очакваше да стори това. Според Уилям Пе­ри, министър на отбраната при президента Клинтън, в дадения случай става дума за "скъпо струващо, но не е необходимо и особено дестабилизиращо" оръжие - именно поради тази причина, че то може да носи както ядрени, така и конвенци­онални бойни глави: "Подло­женият на атака враг винаги ще бъде склонен да предполага най-лошото и е способен да от­говори с ядрено оръжие за на­падение, осъществявано с кон­венционален арсенал".

РУСИЯ

Тя има 7290 бойни глави спо­ред данни от 2016 г., Москва притежава най-големия ядрен арсенал в света, макар и не най- съвременния. Путин потвърди съществената роля на ядрения компонент в руската военна доктрина, диверсифицирайки възможността за неговото из­ползване и насочвайки се към развитието на системи, които могат да се зареждат както с яд­рени, така и с конвенционални бойни глави в зависимост от не­обходимостта. Според Крис- тенсен Русия се намира "на по­ловината от пътя на мащабна модернизация, която ще поста­ви нови задачи пред междуна­родната общност, осигуряващо контрол върху въоръженията". В центъра на програмата са но­ви междуконтинентални ракети SS-27-2 или "Ярс", които могат да носят до четири бойни гла­ви "МИРВ", т.е. способни по отделно да влизат в атмосфе­рата и да нанасят удари по раз­лични цели. Според САЩ тези системи нарушават споразуме­нието по Договора за съкраща­ване на стратегическите настъ­пателни оръжия III, подписано от САЩ и Русия в Прага през 2010 г. Освен всичко друго то забранява зареждането с разде­лящи се бойни глави вече съ­ществуващи типове мобилни ракети. Само че руснаците мо­гат да съкратят количеството на зарядите, теоретично съблюда­вайки постигнатите споразуме­ния. Други видове въоръжения са в етап на разработване: SS-30 "Сармат", "Деца на сатаната" по квалификацията на НАТО, с десет бойни заряда; ново поко­ление бойни подводници, кои­то ще заменят сега действащи­те 11; модернизиране на бом­бардировачите Ту-160 и Ту- 95МС

КИТАЙ

Пекин, разполагащ според данните от 2016 г., с 250 ядрени бойни глави, е настроен реши­телно да увеличи потенциала си. Неговите световни амби­ции, стремежът да достигне равнището на САЩ, поне по технологии, конкуренцията със съседните Индия и Русия, без­покойството, предизвикано от неконтролируемите северно- корейски "съюзници" подтик­ват китайското ръководство към мащабни инвестиции в из­следвания и развитие на свръх- скоростни системи, т.е. на ра­кети, способни да пикират от Космоса със свръхзвукова ско­рост. Китай ще замени своите моноблокови ракети с ново по­коление с няколко вида бойни заряди и двигател на твърдо го­риво. Обемът на китайския бю­джет, изразходван за тези нуж­ди, не е известен, само че маща­бите на програмата са приема­ни като гигантски.

ФРАНЦИЯ

Нови бойни подводници, наследници на класа "Триумф", трябва да влязат в експлоатация в периода между 2035 и 2048 г. През това време Париж модер­низира своите междуконтинен­тални ракети М51 и ASMP със среден обсег на действие, тран­спортирани по въздух от изтре­бителите Rafale. Последните ще бъдат заменени към 2040 г., както и самолетоносачът "Шарл де Гол". Французите продължават да ограничават до 300 (сегашното равнище) броят на ядрените бойни глави, нами­ращи се на тяхно разположе­ние.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Преди година Лондон раз­полагаше с 215 ядрени бойни глави. Британското правителс­тво огласи строителството на четири нови подводници за за­мяна на тези от класа "Вен- гард", за да окаже съпротива на "увеличеното количество по­тенциални врагове и модерни­зацията на силите им". Инвес­тициите представляват 46 млрд. евро. На подводниците ще бъдат разположени ракети Trident.

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАТА КАРТИНА

Геополитическата картина не обещава нищо добро. Сил­ното ускоряване на ядрената програма на Северна Корея внася в ситуацията поредния елемент на нестабилност. Ос­вен това, ако администрацията на Тръмп се откаже от споразу­мение, принуждаващо Иран да се въздържа за период от десет години от създаването на атом­на бомба, за Техеран повече ня­ма да има сдържащи фактори за съблюдаване на това условие, което може да даде повод за безпрецедентна ядрена надпре­вара в Близкия изток, и, следо­вателно, към задълбочаване на съществуващата нестабилност. Само че реалност за перспек­тивите за нова надпревара в превъоръжаването на първо място се създава за сметка на напрежението, възникнало по­ради новата агресивна страте­гия на Путин, започнала с кри­зата в Украйна и присъединява­нето на Крим, на който се про­тивопоставят не винаги пред­разполагащите към диалог действия на НАТО, прекалено съсредоточени върху "руската заплаха" на източноевропейс­кия фронт, по-скоро спекула­тивна, отколкото реална. Още по-голяма тревога предизвиква това, че каквото и да е обновя­ване от една страна ще бъде възприемано като сигнал за предприемане на необходими­те действия от друга, и това, че другите страни (макар и днес да не разполагат с ядрени оръжия, но да разполагат с техническа база за тяхното създаване) от Германия до Япония и Саудит­ска Арабия ще пожелаят да се снабдят със свой военен арсе­нал от ядрени оръжия. (БГНЕС)Общи условия