брой 4-5, 2012 г.
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  "IN MEMORIAM"

  Филимена Марковска - /14 януари 1920 - 26 август 2012 г./


Напусна ни завинаги всеот­дайната българка и боркиня сре­щу слепците- македонисти Фи­лимена Марковска.
Съпруга на големия българс­ки поет Венко Марковски тя из­вървя трудният път на борбата за истината за Македония.
Родена е на 14 януари 1920 го­дина във Велес - Македония, но през 1936 г семейството й, прес­ледвано от сърбите, се преселва в България, където завършва Трета девическа гимназия и българска филология в Софийс­кия университет "Св. Климент Охридски".
Запознанството й с поета Вен­ко Марковски през 1938 година слага началото на един неразде­лен творчески и борчески тан­дем, разпаднал се със смъртта на поета през януари 1988 г.
Пет десетилетия Филимена Марковска вървя ръка за ръка в борбата и в творчеството до своя съпруг. Тя крепи семейство­то, когато Венко Марковски е за­точен в лагерите"Гонда вода"и "Кръсто поле", а после го пос­ледва и в партизанския отряд.
През 1943 година двамата се връщат в Македония и се наста­няват в село Цървена вода (Де- бърци - Македония). Там тя пре­нася материали, среща се с неле­гални и урежда прехвърлянето на партизани в Македония.
Краят на Втората световна война слага край на илюзията им, че Македония може да бъде сво­бодна. За това при една от срещи­те на Венко Марковски с Георги Димитров и Васил Коларов /1944 г./ той ги информира, че всичко в Македония, което се върши е на антибългарска основа. Въпре­ки това те настояват семейство­то му да се установи в Скопие и да продължи борбата отвътре. В Скопие Филимена започва ра­бота във в. "Нова Македония" и става първият говорител на ра­дио "Скопие". Но Титовата УД- БА не спи. Тайните служби раз­бират, че това семейство видимо се съпротивлява на просръбския курс в Македония и решава на всяка цена да сломи българския им дух, заточвайки Венко Мар­ковски в лагера "Голи оток", ка­то го подлагат на нечовешки мъ­чения и изтезания.
През 1967 г. семейството им окончателно се връща в Бълга­рия, където намира уют и спо­койствие за живот и творчество. ко­гато България трябваше да пре­одолява редица трудности и ли­шения, Филимена Марковска ни­то веднъж не възропта срещу България и остана вярна на бъл­гарската кауза.
От 1938 година та до послед­ните дни на живота си остана "Нем свидетел", както е озагла­вила и двата тома от мемоарите си,на цялата пъстра историчес­ка картина в България и Македо­ния. Филимена Марковска е не­отлъчен член на т.н. "Македон­ски кръжок", свидетел на срещи­те на Венко Марковски с Мето­ди Шаторов, Методи Андонов- Ченто, Коле Неделковски, Кос­та Рацин, Никола Гешев, д-р Александър Станишев М. Джилас, Тодор Живков и много дру­ги, които намират място в книга­та й.
Поклон пред светлата й па­мет!
"България Македония
Общи условия