Брой 1, 2019 г.
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  ЗАЕСНО

  Най-после нещо конкретно

Минаха няколко месеци, в които отношенията между България и Р Македония изглеждаха като блокирани. Отделни срещи на политици, изказва­ния или оценки за връзките между двете държави по-скоро напомняха, че след подписването на До­говора ентусиазмът за сътрудничество сякаш на­малява. Не бяха малко случаите и когато пробляс­ваха и искри от думи на отговорни личности и от двете държави.

Инерцията на противопоставянето сякаш беше по-силна от волята за преодоляване на десетилет­ните внушения на отчуждението. Новините за съв­местни инициативи или съвместни дейности бяха почти рядкост, факт, който се разсея изведнъж на 17 януари 2019 г. На тази дата в Скопие се проведе българо-македонски бизнес форум "МК-БГ 2019 ", в който взеха участие около 200 компании и фирми от двете държави. Под прякото ръководство на ви­цепремиерите Томислав Дончев и Кочо Ангушев на разглеждане бяха поставени редица съвместни проекти, за реализирането на които се търсеха, с общи усишлия, реални решения.

Обнадеждаващи са думите на Кочо Ангушев: "След подписването на договора с България раз­мяната между двете държави през 2018 г. достигна до 695,2 милиона долари и това е ръст от 16,95 на сто в сравнение с 2017 г. Мисля, че няма по-добър сигнал и доказателство, че стабилизирането на от­ношенията между нашите държави се отразява и върху икономиката..."

Още по-обнадеждаващо е, че на този форум се подчерта амбицията и решимостта да бъдат най- после придвижени на практика и инфраструктур- ните проблеми, както и ограничаване на админис­тративните бариери за бизнеса и за движението на

стоките и хората.

Във фокуса на вниманието бяха поставени съв­сем конкретни въпроси, свързани с практическата дейност по изграждането на станалата вече "исто­рическа" железопътна връзка между двете държа­ви. Подчертано беше, че в момента се работи по жп отсечката от Куманово до Беляковци, а се под­готвя и търга за изграждането на втората част - от Беляковци до Крива Паланка на стойност 147 ми­лиона евро, за което вече са осигурени 68 милиона евро. Проектирана е и третата част от тази жп връз­ка - Крива Паланка -Гюешево на стойност около 400 милиона евро, за което са осигурени също 68 милиона от фонда "Уест Балкан инвестмън".

На форума е подробно обсъден и въпросът за об­щите митнически пропуски, както и подобряване­то на сътрудничеството в областта на енергетика­та. Вече е подписан и договор за обща борса за елек­трическа енергия.

Особено внимание заслужава и заявеното жела­ния от страна на Р Македония, още съвсем неизбис- трено, да участва в изграждането на атомната елек­троцентрала в Белене.

От своя страна българският вицепремиер То­мислав Дончев подчерта:"Сега трябва да уточним кои са пречките за по-нататъшното подобряване на взаимното сътрудничество, за да ги отстраним..."

Той смята, че взаимният обмен трябва да се по­виши с 50 на сто, даже и повече, като добави:"Всич- ко, което зависи от България, ще бъде изпълнено..."

Полезни и консруктивни бяха и предложенията на заместник-министрите на икономиката на две­те държави - Кире Наумов и Александър Манолев, които смятат, че през следващия период обменът на туристи и на стоки ще нарастне значително.


 


 


Дали добрите намерения ще се превърнат в реалност, бъдещето ще покаже.


 


 


На 15 ноември 2018 г. на ра­ботно посещение в София беше премиерът на Р Македония Зо­ран Заев. След срещата с българ­ския си колега Бойко Борисов на специална пресконференция те заявиха, че Договорът между двете държави се изпълнява ус­пешно, като особено се набляга върху проблемите при изгражда­нето на коридор № 8.

***

От 21 до 27 януари 2019 г. в ки­но "Одеон" в София, в рамките на седмицата на македонското кино българските зрители видя­ха 5 дългометражни и 8 късомет­ражни филми.

Събитието стартира с про­жекция на филма "Тайната със­тавка", а на следващия ден - с филма "Когато денят нямаше име". Седмицата на македонс­кото кино в София е плод на сът­рудничество между Кинотеката на Македония и Българската на­ционална филмотекаОбщи условия