Брой 1, 2019 г.
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  НАШАТА ДУМА

  Заедно. Защо сега?

След повече от седем десети­летия идеологически наложено и провеждано отродяване на бъл­гарите в Р Македония страната отвори нова страница във взаи­моотношенията си с България.

Правителството на Зоран За- ев, твърдо решено да следва ев­ропейската перспектива на стра­ната си и да започне преговори за членство в ЕС, на 1 август 2017 г. сключи исторически договор с България за приятелство, добо- съседство и сътрудничество, скрепен с подписите на премие­рите Бойко Борисов и Зоран За- ев.

Ратификацията на Договора от българския парламент на 18 януари 2018 г. и от македонския на 1 1 януари 2018 г. сложи край на безпътицата и неяснотата около бъдещото съществуване на Р Македония и отвори пътя й за започване на преговорите и интегрирането в ЕС.

През 1997 г. България прие специална Декларация, гласува­на от българския парламент, в която подкрепи Р Македония за влизането й в НАТО и интегри­рането й в ЕС, но постави и извес­тни условия, като зачитане пра­вата на българите и правото им на самоопределение, спиране насаждането на омраза и изкоре­няване на ширещия се антибъл- гаризъм в образованието, меди­ите, културата и киното.

Двадесет години по-късно, страната ни отново първа, след признаване на нейната независи­мост и застъпничеството й пред

Русия и тя да я признае, продъл­жава да подкрепя Македония по пътя й към ЕС. С преодоляване­то и на последната пречка -рати­фицирането на Преспанския до­говор на 25 януари т.г. от гръцкия парламент, според който Маке­дония приема името Северна Македония, се сложи край на всички спорни въпроси и се от­вори пътя й за започване на пре­говори с НАТО и ЕС.

Настъпилите политически промени в отношенията между балканските страни и по специ­ално между България и Р Маке­дония създават условия за разг­ръщане на широко заедничко икономическо сътрудничество в областта на железопътните връз­ки, в информационните техноло­гии, в увеличаване броя на гра­ничните контролно-пропусква- телни пунктове, в разширяване на селскостопанските пазари, в предоставяне на полезен опит в процеса на преговорите при ин­тегрирането на нашата съседка в структурите на НАТО и ЕС, как­то и в осветляване връзките на елита в Македония с бившите служби на Милошевич и с анти­демократичните среди в Сър­бия, допринасящи за влошаване на добросъседските отношения.

При тази историческа промя­на на отношенията между Бълга­рия и Македония, когато страна­та ни стриктно изпълнява анга­жиментите и отговорностите, изразени в Декларацията от 1997 г. за интегриране на Западните Балкани, под чието мото мина и българското председателство на Съвета на Европа, списание "България Македония не може да остане ням свидетел на промя­ната.

Надсловът "Заедно" поста­вен над главата на изданието, точ­но сега подсказва, че усилията ни ще са насочени към адмириране на заиднички проекти, в очерта­ване на героите, но и рушители­те на добрите взаимоотношения. Всяка политическа инициатива, която допринася за дружеските връзки няма да подминем с мъл­чание, но и ще критикуваме вся­ко пренебрегване, неглижиране и подценяване на отношенията между България и Македония. Ще следим с внимание геополи- тическите пороекции на новите реалности на Балканите.

Наред с това, както и досега, списание " България Македония" си запазва облика на свободно и независимо от политически пристрастия издание, което каз­ва "Да" на една равнопоставена политика със съседните страни и подкрепа на Македония по пътя й към европейската интеграция.

д-р по философия Зоя АНДОНОВА - гл. редактор

Общи условия