Брой 1, 2019 г.
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  IN MEMORIAM

  Христо Миланов Матов (10.3.1924 -27.11.2018)

Напусна ни Христо Миланов Матов, живата връзка между две забележителни личности на ВМОРО - чичо му Христо Матов

-  теоретикът и мозъкът на Орга­низацията и баща му - войводата Милан Матов, един от организа­торите и ръководителите на въс­танието в Охридско и Дебърско през 1913 г. срещу новите поро­бители на Македония - сърбите.

Като наследник на две забеле­жителни личности, родом от гр.Струга, Христо Миланов Ма­тов направи всичко възможно, за да бъде продължена при новите условия - след 10 ноември 1989 г.

-  борбата за същността на дело­то на възрожденците и револю­ционерите в Македония. Той бе­ше един от възстановителите на преименуваните и изпразнени от съдържание след 9.9.1944 г. ма­кедонски бежантски организа­ции у нас и до края на живота си остана фанатично предан на идеята за връщане на истинския облик и престиж на македонски­те землячески братства в Бълга­рия.

Роден е на 10 март 1924 г. в Со­фия. По образование е юрист. Инициатор е за създаването на Съюза на македонските органи­зации, на който първоначално е председател, а след това и поче­тен председател, до края на жи­вота му.

Особена настойчивост и енергия вложи при отбелязване стогодишнината на Охрид скто- Дебърското въстание през 2013 г. Той лично посети Охрид и Стру­га. Срещна се с кмета на Струга - Зийадин Села и получи обеща­ние една улица в този град да но­си името на братята Христо и Милан Матови. Тогава посети и село Велгощи, Охридско, където участва във възпоминателното тържество пред паметника на из­битите от сръбите четници на войводата Димитър Иванов -Та- ки. Там той е посрещнат с апло­дисменти и е обграден с внима­ние и оказана подчертана почит.

Неговата неосъществена мечта си остана мечтата за възс­тановяване на статута на маке­донските братсва в България и превръщането им във важна брънка на гражданското общес­тво в страната.

Автор е на книгата "Мълчали­вецът от Струга", посветена на живота и делото на чичо му Хрис­то Матов.

Благодарение на усилията му българската общественост се за­позна и със спомените на баща му Милан Матов "За премълча­ното в историята на ВМРО".

Отново поради неуморната му настойчивост през 2011 г. в България за първи път беше пре­ведена и издадена книгата на френския писател Пиер д'ЕСПА- НЯ "Преди клането" посветена на първия процес срещу ВМОРО през 1901 г., роман в който главен герой е чичо му Христо Матов.

Поклон пред светлата му па­мет.

"Б.М."Общи условия