Брой 2, 2018 г.
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  ТЕНДЕНЦИИ

  Разпада ли се моделът на Новакович-Тито- Колишевски? ...

Става дума за Закона за упот­реба на езиците в Р Македония. Ще се превърне ли младата дър­жава, в държава на всичките граждани или ще си остане в средновековието на Новакович- Тито-Колишевски ?

Какво показват словесните престрелки около този закон?

Най-гласовити, непреклонни и"патриотични" са тези, чиято пъпна връв продължава да сму­чи идейни сокове от Белград. Те с нокти и зъби, прикрити зад Конституцията и идентитета бранят себе си, кариерата , при­вилегиите си. Те, които с прециз­ните инструменти на идеологи­ческата пластична хирургия из­тръгнаха душите на Светите Сед­мочисленици, на възрожденците и революционерите, за да нахлу­зят на главите им сръбски шай- качи, те ли са патриотите днес? Те ли плачат за потъпканата кон­ституция? Конституцията, която и след осамостояването на дър­жавата, запази всички постулати на титовизма ? Затова ли плачат днес?

Президентът Георге Иванов отсече: "Конституцията и съ­вестта ми не позволяват да поста­вя подписа си под Указ, за гласу­ването на подобен закон..." А професорът Любомир Цуцулов- ски е още по-конкретен.Негови- те страхове са формулирани та­ка: "...Над всички ни дебнат три черни сенки: Законът за езиците, промяна на името (с всички пос­ледици), както и Договорът за добросъседски отношения, кой­то ни задължава да ревизираме цялата досегашна история на Ма­кедония и на македонците..." (в. "Вечер", 16 март 2018 г.). Не, гос­подин професоре! Никой не иска да се ревизира цялата история на Македония, а само тази, която Вие и Вашите колеги "сътворих­те" след 1944 г., за да угодите на наставниците Ви от ЮКП по иде­ологическо мракобесие...

На този фон думите на преми­ера Зоран Заев звучат смело и ка­тегорично, като призив за корен­на преоценка: "...този закон... е сериозен принос в изграждането на концепцията "Едно общество за всички граждани." И призова да бъде отхвърлена политиката на разделения, раздори, и конф­ликти...Това не са ли идеите и на Иван Михайлов, последният во­дач на историческата ВМРО, развити в книгата му "Македо­ния - Швейцария на Балканите" ?

А албанците в Македония ?

Те, които са двигателят на ев- роатлантическата интеграция, неусетно започват да показват и някакво друго лице. В интервю за телевизия Алсат-М (25.1.2018 г.) преподавателят по история в Те- товския университет проф.Веби Джемаили твърди: "И България, и цял свят знае, че от Вел ес до Де­бър никога не е съществувала Македония..." И допълва: "Тето­во, Дебър, Струга и Кичево ви­наги са били албански източни

краища... "

За какво ратува този албански професор? Да замени сръбския политически, духовен, културен и идеологическси експанзиони- зъм с албански ли ? Така не върз- ва ли ръцете на премиера, който иска да изгради "едно общество за всички граждани" ?

Все пак за сведение на проф. Джемаили според всички ста­тистики, най-достоверна от кои­то е тази на Васил Кънчов от 1900 г., тогава в Тетово албанците са били 500, а екзархистите-христи- яни - 8500. В Кичево е имало 1200 екзархисти-християни и нито един албанец. В Струга христи- яните-екзархисти са били 3000, а албанците - 350. Единствено в Дебър съотношението е 1:2 в полза на албанците.

За какво общество мечтае гос­подин професорът от Тетовския университет ? За общество, в ко­ето сръбските фалшификации ще бъдат заменени от албански ли ?

С претенции, като тези на проф. Джемаили, не се ли поощ­ряват противниците на евроат- лантическата перспектива на страната?Нека всички албански лидери да застанат плътно зад идеите на Зоран Заева. Единст­вената алтернатива на разпада­щия се модел, сътворен по ре­цептата на Новакович - Тито- Колишевски е създаване на "об­щество на всички граждани".

Другото е сън от Балканския XIX век.Общи условия