Брой 1, 2018 г.
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  ПРОЧЕТЕТЕ

  „Дреновени Разцвет и разорение на едно село в Южна Македония" от Лари-Лабро Королов

Коста ВЛАХОВ

Това е една необикновена и по съдържание, и по съдба книга, за­щото е написана далеч от село­то, обект на изследването.

Ние, българите, живеещи в границите на днешна България, трудно можем да си представим каква любов и каква носталгия са загнездени в сърцата на насила изтръгнатите от родното си ог­нище люде. Особено за бежанци­те от Македония, Тракия, Запад­ните покрайнини и Северна Доб- руджа,болката е спътница на це­лия им живот.Тази болка обаче не е някакво пасивно състояние на духа. Тя много често се прев­ръща във воля за действие и твор­ческа енергия. Създадените бе­жански организации не само в България, но и в САЩ и Канада свидетелстват за една духовност, която се изявява не във въздиш­ки, а в реална деятелност. Изяви­те на МПО на Американския контитент, издаваният вече в продължение на повече от 90 г.в. "Македонска трибуна", както и мнозина други манифестации на културния фронт, са свидетелс­тво за здравата връзка с родния край вече и у по-младите поколе­ния емигранти.

Лари-Лабро Королов и него­вата книга, посветена на родно­то село на предците му, Дрено­вени, е живо свидетелство за на­личието на тази неизтъняваща връзка.

Кой е Лари-Лабро Королов ? Син е на Лазар и Кръста Коро- лови, преселници от същото то­ва село Дреновени, Костурско, станало обект на изследването му. Роден е на 2 юни 1951 г. в гр. Торонто, Канада. Интересите му имат повече духовна съставка и затова той завършва руска и френска филология, а след това и педагогика. В продължение на повече от трийсет години е пре­подавател. Извън служебните си задължения като преподавател, той отделя време и за научни раз­работки, посветени на костурс- ките диалекти.

Книгата за Дреновени е него­вият фундаментален труд. Тя из­следва историята, езика, обича­ите и фолклора на село Дренове­ни. Близките околни села също са обект на научния му интерес. От този респектиращ с мащаби­те си труд, разбираме и каква е дейността на Българската екзар­хия на местно равнище, както и присъствието на ВМОРО и въс- таническите действия по време на Илинденското въстание.

Ето и част от послеслова към този труд на доцент Наум Кай- чев: "Огромната част от литера­турата за Южна Македония е фо­кусирана върху два главни пери­ода: най-вече за края на XIX в. и времето до Балканските войни, и в по-малка степен - за драматич­ните години на Втората световна война и на Гражданската война в

Гърция (40-те години на XX в.)

Настоящето изследване е от- радно изключение, излизащо да­леч извън тези два хронологич- но-тематични отрязъка. Тук не само се предлага уместен уводен екскурс в средновековното и ос­манското минало на селището или района, но разказът запълва до голяма степен липсите в на­шето познание за регионалното южномакедонско минало в пери­ода 1912-1941 г. във всички него­ви специфични елементи: уста­новяването на гръцката власт, Първата световна война, гръцко­то управление до средата на 30- те години на XX в., режимът на генерал Йоанис Метаксас.

За разлика от останалите по- селищни и регионални издания за Южна Македония, които са или само корпуси от извори, или сборници с богато, но недотам прецизно и систематично подре­дено съдържание, "Дреновени" се отличава със своята зрелост. Авторът не само привежда ори­гинален исторически, лингвис­тичен и етноложки изворов ма­териал, но го въвежда в научно обръщение, боравейки със съот­ветната научна литература за Южна Македония, която позна­ва в детайли. Въпреки несъмне­ното владеене на регионалния, общонационален и общобалкан- ски контекст, той не се впуска в произволни отклонения, а пос­ледователно се фокусира върху своя обект на изследване - село Дреновени и неговата околност в Корешчата и другите съседни части на Костурско.Читателят вече се е убедил, че може да пол­зва максимално лесно книгата и да стигне до нужната информа­ция бързо, тъй като съдържани­ето е систематезирано по най- удобен за ползване начин..."

Заслужава да отбележим, че книгата е написана на английски език. Македонският научен инс­титут в София стана инициатор за нейното превеждане и издава­нето й на български език. А офи­циалното й представяне в Цент­ралния военен клуб през октом­ври м.г. събра много потомци на преселници от всички части на Македония. Присъствието на ав­тора внесе допълнителна тръпка, която събуди атавистичните ни сънища по отдавна загубените родни краища.

И накрая едно допълнение към книгата, което заслужава да се отбележи. Това е поставеният в началото на изданието текст, оформен в каре под голям хрис­тиянски кръст и наслов In Мешопаш.

"Тази книга се посвещава на всички дреновчени, които бяха преследвани, затваряни, измъч­вани или убити от гръцките влас­ти заради техния език или народ­ност.

Вечная памятъ."Общи условия