Брой 1, 2018 г.
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  ПУЛСЪТ НА ОТНОШЕНИЯТА

  Откъм Осогово духна друг ветрец...

Илиан СТАНИМИРОВ

Никога след Втората световна война официал­на България и официална Македония не са говори­ли така дружелюбно. Подчертаваме, че това става на равнище институции, правителства, църкви, ко­ето не се приема равнозначно от различни идео­логически, политичеснки и социални кръгове, как­то и от някои групи в обществото. Тоталитарната конюнктура беше създала свои лостове за манипу­лиране, чиито жилави последици откриваме днес в съпротивата срещу всяко сближаване между две­те държави. Това е сръбската стратегия за Македо­ния. Знаменосци на тази стратегия са всички инте- лектуалци-храненици на режима, начело с изпъл­нената с мрачна злоба към всичко българско жур­налистка Мирка Велиновска.

Подписването на Договора за добросъседство между София и Скопие на 1 август 2017 г. се пре­върна в повратна точка на досегашната дирижира­на и строго съблюдавана тенденция за отчуждава­не и противопоставяне. Този договор сякаш отклю­чи тежките катинари на забраните. Емблематични­ят момент в поредицата от стъпки към стопяване на недоверието беше писмото на македонските ар­хиереи до Светия синод на Българската православ­на църква за признаването й като Църква-Майка на Македонската православна църква - Охридска ар­хиепископия. Решението на Светия синод на БПЦ от 27 ноември 2017 г., с което беше открехната вра­тата за по-нвататъшни действия в тази насока, ро­ди въздишка на облекчение и от двете страни на гра­ницата. Признаването на Екзархйските корени на македонските епархии, обаче, наля масло в огъня. Още на другия ден белградският вестник "Полити­ка" излезе със статия, в която се подчертава, че вър­хът на СПЦ е изненадан от решението на Българс­ката патриаршия. Вестникът цитира и думите на ис­торика д-р Александър Ракович от Института за най-нова история на Сърбия, според когото "с фор­мирането на властта на Зоран Заев в Скопие, се стнигна до събужджане на българофилските струи във всички структури на обществото, както и в МПЦ... "

Това съвсем не попречи на 21 декември 2017 г. главата на МПЦ-ОА архиепископ Стефан да посе­ти София и да бъде приет от Българския патрарх Неофит. А в интервю за БГНЕС на 5 януари 2018 г. архимандрит Партений от Македония заяви: "И ис­торически, и канонически БПЦ е нашата Църква- Майка. Белград използва църквата за сърбизация- та ни..."

Духът вече изкочи от бутилката. Силите, които досега зорко бдяха той да си остане запечатан в нея,сега ще правят всичко възможно да го върнат обратно там, където според тях, му е мястото, но времената вече са други. Въпреки това нека да не подценяваме разрушителната им изобретателност. Те ще впрегнат всички "сладко думци" като неис­товата Мирка Велиновска, да си възвърнат пози­циите в Македония. Ратифицирането на Договора от парламентите в България и Р Македония е до­пълнителен коз за тяхното злобеене.

В икономически плана, също се открехват въз­можности за сближаване. За построяването на вто­рата част от жп линията до София в отсечката от Беляковци до Крива Паланка ЕС отпуска 68.6 ми­лиона евро и през 2018 г. ще започне изграждането й. За третата отсечка от Крива Паланка до грани­цата с дължина 24 км в момента се подготвя проек­тната документация. Крайният срок за нейното из­граждане е 2025 г.


 


Никога досега не са се провеждали толкова срещи на високо равнище.

На 26 ноември 2017 г. в гр. Струмица, Р Македония се про­веде съвместно заседание на правителствата на България и Р Македония, начело с двамата премиери Бойко Борисов и Зо­ран Заев. Бяха набелязани мер­ки за съвместни действия в раз­лични области.

***

На 14 декември 2017 г. вицеп­резидентът на България г-жа Илиана Йотова беше на офици­ално посещение в Скопие. Тя се срещна с премиера Зоран Заев, с председателя на Собранието Талат Джафери и общественици и обсъди възможностите за задъл­бочаване на двустранните отно­шения.
Общи условия