Брой 1, 2018 г.
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  ТЕНДЕНЦИИ

  Трите препятствия пред Зоран Заев

д-р Зоя АНДОНОВА


В Новогодишното си послание към народа в Р Македония преми­ерът Зоран Заев обеща през 2018 г. Македония да бъде 3 0-тата дър­жава членка на НАТО, да получи препоръка за начало на предпри- съединителните преговори с ЕС и да бъде приятел и с петте си съ­седни държави.

И като пожелание, и като пер­спектива, която не е далеч от ре­алностите, това е добре, но как­то винаги, в политиката, особено тази с Гърция ,има и много под­водни камъни.

ПЪРВИЯТ подводен камък, в който решимостта на Заев може да се препъне, са преговорите с Атина за намиране на взаимно- приемливо име на държавата Ма­кедония. Неслучайно Заев реши да прекара Новогодишната нощ като частно лице в Солун, на гос­ти при кмета на града Янис Бута- рис, като използва това си преби­ваване да проведе и телефонни разговори с колегата си Алексис Ципрас и с външния министър Никос Козияс. Това даде повод на гръцките медии да излязат с обнадеждяващи заглавия, а теле­визиите "Антена" и "Алфа" при­ветстваха оптимизма на Заев за края на този спор.

Дали са искрени гръцките власти и медии или това е само параван? Въпросът възниква ло­гично, защото лидерът на парти­ята "Независими гърци" (АНЕЛ) и военен министър Панос Каме- нос неведнъж е заявявал, че няма да се съгласи с решение за име­то, което съдържа съставката "Македония". Към това станови­ще се присъедини и главата на Гръцката православна църква архиепископ Йеронимос. Широ- коорганизираният протестен ми­тинг в Солун на 21 януари т.г. и последващите подобни митин­ги, подсказват, че властите в Ати­на ще продължават да са зависи­ми от шовинистичната еуфория при вземане на окончателното решение за името на съседната д ържава.Срещата между Заев и Ципрас в рамките на икономи­ческия форум в Давос на 24 яну­ари т.г. събуди основателни на­дежди, но още същият ден лиде­рът на опозиционната партия Нова Демокрация Кириакос Ми- цотакис заяви, че ". ..Няма да поз­волим да разделяме гърците, за да обединим скопяните..." След посещението на посредника в спора за името Матю Нимиц в Атина и Скопие и интервюто на Никос Козияс за гръцката наци­онална телевизия ERT на 30 яну­ари т.г., разбрахме, че към 15 фев­руари гръцката страна ще изле­зе със своите официални предло­жения. Все още предстоят доста непредвидими обрати.

ВТОРИЯТ подводен камък е бъдещата позиция по този въп­рос на Вашингтон. Досега САЩ бяха твърдо за бързото решава­не на спора и приема на Р Маке­дония в НАТО. След като маке­донският представител гласува в Общото събрание на ООН, заед­но със 128 държави против реше­нието на Доналд Тръмп, за обя­вяване на Йерусалим за столица на Израел, отношението на Ве­ликата сила към Македония е възможно да се промени. Пръв признак за това е, че Р Македо­ния не беше поканена за молит­вената закуска в Белия дом на 3 януари т.г., чийто домакин е пре­зидентът на САЩ. Дали това ще повлияе на решението за приема на Македония в НАТО, пред­стои давидим!

ТРЕТИЯТ подводен камък е Законът за езиците, който беше приет от Собранието на Р Маке­дония на 11 януари т.г. За него гласуваха 69 депутати, при от­съствието на опозицията. Про­тив този закон е и президентът Ге­орги Иванов, който наложи вето. Срещу Закона се създаде значи­телна опозиция от учени, инте­лектуалци, политици и гражда­ни. А ако ветото бъде отхвърле­но от Собранието, да се сезира и Конституционния съд. Всичко това подсказва, че независимо от решимостта на правителството този закон ще му създава труд­ности, дори и ако бъде наложен чрез волята на мнозинството в парламента.

Решимостта на премиера Зо­ран Заев да открие пътя на дър­жавата към нейната евроатлан- тическа интеграция е симпатич­на, похвална и заслужава подкре­па. Тази решимост се явява и ка­то тест за искреността на Гър­ция. Дали думите на управлява­щите в тази страна отразяват ед­на нова политика към региона, или тя ще се скрие отново зад на­тиска на "гражданското" общес­тво, времето ще покаже.

Проблемът не е Македония. Проблемът е Гърция.


Общи условия