Брой 4-5, 2017 г.
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  ТЕНДЕНЦИИ

  Сръбските потайности в Скопие

Първото действие на траги­комедията, която Белград сътво­ри в Македония, бе изиграна на 27 април 2017 г. и наречена спон­танно от медиите "Кървавиот четврток". Тогава в суматохата не се разбра, кой каква роля иг­рае. Но постепенно македонско­то контраразузнаване си свърши работата и откри ролята на за- конспирирания агент на УДБ-а Горан Живальевич, наметнал от 11 години дипломатическата то­га и подслонен в сръбското по­солство в Скопие.

На президента Вучич и на вън­шния министър Ивица Дачич ни­как не им се искаше да бъдат сва­лени картите и светът да узнае кой с какво се занимава на Балка­ните. Политиката на Белград от столетие и половина хаби сили, асимилаторска енергия и дипло­матическа изобретателност, за да държи под контрол всичко, ко­ето става покрай Вардара, но ето че сега завесата падна и се разб­ра, че довереният журналист на президента Александър Вучич, Мирослав Лазански, е медийни­ят стратег на бившия премиер на съседната страна Никола Груев- ски, а "дипломатът" Живальевич трябва да следи всяка стъпка на опозицията и да предотвратява нежеланите за Белград усложне­ния. И точно поради тази причи­на господин Живальевич се озо­ва не като сеирджия, а като ре­жисьор на вакханалията в Маке­донския парламент на 27 април 2017 г.

Разкритията около този слу­чай разтревожиха сериозно Бел­град, но все пак там запазиха хладнокръвие. Запазиха хлад­нокръвие до момента, когато беше подписан Договорът за добросъседство и сътрудничес­тво между България и Р Македо­ния. Този договор, в умовете на сръбските държавни мъже, обез- мисляше вековните напъни на поколения техни предходници, да държат Македония на каиш­ка, като добре дресирано кучен- це.Сякаш те все още живеят в XIX век. Но времената вече са други, управляващите в Скопие - също. И "заплахата" от по-сво­бодно боравене на македонски­те власти със съдбата на държа­вата си, събуди серия от страхо­ве, предрасъдъци и непремере- ни действия. Най- впечатлява­щото от които беше театрално­то и атрактивно изнасяне на це­лия персонл на сръбското по­солство в Скопие и отпътуване­то му за Белград. Всъщност, както се досетиха по-предвид­ливите люде, това не беше чак толкова непремерен акт, а как­то се разбра по-късно, беше своевременна мярка за начерта- ване на нова стратегия за отно­шенията със Скопие, след под­писването на договора с Бълга­рия. Явно в Белград трезво са анализирали новата обстановка и са уточнили бъдещите си хо­дове. Последва телефонен раз­говор между Заев и Вучич, в кой­то Заев успокои "братската" страна, че въпреки разкритията за сръбската намеса в събития­та от 27 април т.г., добрите от­ношения няма да пострадат, за­щото и двете страни са се устре­мили към ЕС и НАТО. Когато на 1 септември т.г.се завърна и посланичката на Белград в Ско­пие, Душанка Дивяк-Томич, тя се срещна с премиера Заев и станаха известни и стратегичес­ките цели във взаимоотношени­ята, сътворени в сръбската сто­лица. Те се свеждат до следно­то: договорено е официално посещение на Заев в Белг­рад; съвместно заседание на двете правителства; конк­ретни стъпки в икономика­та; готовност за решаване на всички отворени въпроси между двете държави; седа­лището на Транспортната общност да бъде в Белград, въпреки че генералният сек­ретар на тази фирма е маке­донец; ревизия на всички подписани и нереализирани договори досега за сътруд­ничество между двете дър­жави и да се пристъпи към тяхното по-бързо реализи­ране... Това вече е конкретика. Въпреки всичко за Вучич и ком­пания остават страховете, за евентуални македонски дейст­вия, за които Вучич няма лосто­ве за възпиране. Това е решени­ето дали Македония ще гласува за приемането на Косово в ЮНЕСКО или не. Тук драма­тизмът на трагикомедията по­качва градусите си, защото при­оритет на Заев е Брюксел.

Вероятно сръбските потай­ности в Македония, ще имат много следващи действия. Ще видим.Общи условия