Брой 4-5, 2017 г.
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  НАШАТА ДУМА

  Какво означава Българското европредседателство да бъде Балканско?

На 23 февруари 1885 г. официозът "Търновска конституция" орган на управляващата тогава Либерална партия на Петко Каравелов, пише: "...основата на нашата външна политика трябва да бъде едно споразумение с балканските християнски държа­ви Сърбия, Румъния и Гърция..."

В същата тази 1885 г. проф. Стоян Новакович докладва на сръбския премиер какви указа­ния е дал на издателя на плани­рания от него вестник "Вардар", който да излиза в Цариград, с цел да съдейства за сърбизирането на Македония. Първите три от тези указания гласят следното:

ПЪРВО. Спрямо Гърция да държи приятелско поведение.

ВТОРО. Уредникът да търси приятелство с гръцки журналис­ти и да изграждат общ фронт в борбата с Българската Екзархия.

ТРЕТО. С българския печат да води полемики. В хода на по­лемиките да проличава, че сър­бите са по-силни и по-културни, че главната задача е да се поле- мизира с българите..."

Припомнихме си този момент от историята на взаимоотноше­нията ни със Сърбия и Гърция по време на дискусията на 21 сеп­тември т.г."101 дни до София - столица на Европа. Нашите при­оритети." Тогава министърът на българското председателство на Съвета на Европейския съюз Лиляна Павлова подчерта, че е "...дадена заявка, председателст­вото на България ...да бъде Бал­канско председателство..." И въпреки че в хода на дискусията министър Павлова, верна на своя самоуверен тон, заяви, че ние ще търсим "разбирателство и ком­промисни решения, когато това се налага, но без да ощетим Бъл­гария", все пак е добре да се нап­рави една прецизна рентгенова снимка на днешните гръцко- сръбски замисли за Българското председателство на Съвета на ЕС.

При подписването на мемо­рандума за изграждането на ско­ростната жп връзка от Дунав до Средиземно море в гр. Кавала на 6 септемри т.г.гръцкият премиер Алексис Ципрас с голямо въоду­шевление също подчерта, че ев- ропредседателството на Бълга­рия ще бъде Балканско председа­телство, което повтори и във Варна на 3 октомври. В това той вложи съкровената гръцка на­дежда, че този проект е още ед­на тухла в стратегията за отк­лоняване на всяка инфраструкту­ра по посока изток-запад. А това вече е в ущърб на България, факт, който набитото око на министър Павлова все още не забелязва...

Какво означава Българското европредседателство да бъде

Балканско?


За да не изглеждаме мнител- ни в очите на "мащабно" мисле­щите днешни български архи­текти на балканското единство, предлагаме един казус, върху който си заслужава да помислим всички. Казусът е следният: щом като Алексис Ципрас и Александър Вучич са толкова загрижени за общобалканските работи, защо не направят жест, като заявят на българския пре- миер:"Приятелю Бойко Бо­рисов, ние виждаме голяма­та диспропорция в инфрас- труктурната мрежа на Балка­ните в полза на реализирани­те вече проекти север-юг. Ето защо ти предлагаме, се­га да съсредоточим усилия­та си в изграждането на път­ната и жп инфраструктура от Черно до Адриатическо мо­ре. Ние ще ти помагаме да заличим тази вековна анома­лия... "

Министър Павлова,

Това е тестът, чрез който мо­же да се разбере, кой какво влага в балканското единство и как гле­да на него. Ако госдподата Цип­рас и Вучич продължават да раз­пъват балканското килимче са­мо между север и юг, тогава как­ва е ролята на България? Да гле­да и да им ръкопляска ли? И точно това стана на 3 октомври т.г. когато във Варна се срещнаха премиерите на България, Гърция и Румъния, на която присъства и президентът на Сърбия Вучич.

Българското европредсе- дателство е само българско, защото то е призвано да пре­сече една зловредна тенден­ция, превърната в традиция и да постави в центъра на Балканските интереси умиш­лено несвършената работа по инфраструктурното свър­зване на България, Р Македо­ния и Албания. Едва тогава европредседателството ни би могло да се нарече и бал­канско.

Ако този вековен недъг не се поправи, България ще продължа­ва да живее с мечти, чиято илю- зорност много бързо се превръ­ща в геополитически цайтнот за целия ни държавен елит.Общи условия