Брой 4-5, 2017 г.
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  КОМПАС БАЛКАНИТЕ

  Кой накъде

В десетия брой на списание­то си " Румия" Ислямска държа­ва се закани, че държавите от Балканите не са забравени и че не е забравено убийството на мюсюлмани там.

Особено голямо внимание се обръща на т.н . " муртеди", т.е. на отметниците от мюсюлман­ската вяра. " На всички муртеди от Балканите им казваме, особе­но на тези от Босна, Санджгак, Косово и Македония, че в която и дупка да се скрият, в което и гнездо да побегнат, ще ви наме­рим и ще дойдем при вас. Ваша­та кръв ни е по-скъпа и по-слад­ка от кръвта на сърбите и хърва­тите. Убиването на муртедите за нас става все по-скъпо и по-доб­ро дело ..." - пише в публикува­ния текст на списанието.

През юли 2015 година във ви­део, озаглавено "Ние сме Ис­лямски халифат - касида" като начална мишена за нападение беше спомената Сърбия, след което се изброяваха и другите държави от Балканите.

В отговор на тези закани пре­зидентът на Република Сръбска заяви в Баня Лука, че страната му, от гледна точка на сигурнос­тта, е стабилна, въпреки инфор­мациите, че на нейна територия

има над 100 ислямистки клетки. ***

Спорът между Словения и Хърватия, който съществува от 1991 г. и се отнася за суверените­та на една почти безлюдна тери­тория от 13 квадратни километ­ри в Пиранския залив на Адриа­тическо море, продължава. Хър­ватия не приема решението на Арбитражния съд в Хага, който на 29 юни т.г. постанови Слове­ния да получи право да ползва три четвърти от Пиранския за­лив без излаз в международни во­ди. Това всъщност е само право за преминаване през част от хър­ватските териториални води.

Хърватското правителство и опозиционните партии още пре­ди решението на Арбитражния съд излязоха с общо становище, че за Хърватия арбитражният договор е само една мъртва бук­ва и трябва да се търсят други ре­шения по териториалния спор за морската граница.

Според Словения решението на Арбитражния съд трябва да се уважава.

Известно е, че Словения бло­кираше почти 10 месеци прего­ворите за приема на Хърватия в ЕС, след което Загреб се съгла­си за съдебен арбитраж, но как­то се вижда сега Хърватия, вече като член на Евросъюза, търси

нови възможности за решения. ***

Според гръцкия вестник "Ка- тимерини" гражданите на стра­ната са изпаднали в състояние на шок и ужас поради двойно увели­чените данъци върху общия до­ход. Според вестника ако през 2015 г. за доход от 66 000 евро да­нъкът е бил 10 692 евро, сега тряб­ва даплатят21646 евро.

Според друг гръцки вестник "Прото тема" увеличаването на данъците се дължи на спогодба­та, подписана от правителство­то с международните кредитори в рамкитне на третия спасителен финансов пакет от помощи. Двойно увелечените данъци за­сягат 2.5 милиони гръцки граж­дани.

Хората с най-ниски доходи, които живеят със 650-750 евро на месец, което ще рече всеки чет­върти работещ и двама от всеки трима пенсионери, ще трябва да платят за тази година по 100 ев- ро.Същата категория граждани през миналата година не са пла­щали никакъв данък доход. ***

Президентът на Република Сръбска в Босна и Херцеговина Милорад Додик заяви, че през миналия век над сърбите е бил извършен погром и че през този век те трябва да обявят нацио­налното си обединение там, къ­дето е възможно.

Медиите в Босна и Херцего­вина се позовават и на обявена­та декларация на Сърбия и Репуб­лика Сръбска за утвърждаването на сръбската нация, приета неот­давна. Пред журналистите в Ба­ня Лука по този повод Додик за- яви,че е договорено парламенти­те на Сърбия и Република Сръб­ска да излязат с обща декларация по този проблем, което може да

стане през ноември 2017 г. ***

Споредрадио"СвободнаЕв­ропа" първото съвместноучение с държавите от НАТО, което ще се проведе на територията на Сърбия, е планирано за октом­ври 2018 г. Това може да предс­тавлява политическа крачка в сътрудничеството между Сър­бия и НАТО.

По този повод заслужава вни­мание и фактът, че на 11 август т.г. на полигона "Кириловски" във Виборгския район на Ленин­градска военна област,се прове­доха съвместни учение между сръбски военни части и военни поделения на Западния военен окръг на Въоръжените сили на Руската федерация.Общи условия