Брой 3, 2017 г.
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  Предложение за НАГРАДА "ПЕТЪР КОНСТАНТИНОВ"

Шест години след раздялата ни с Петър Константинов /12.06.2011/, въздухът в България продължава да е наситен с молекулите на магнетич­ната му личност. Писател, народопсихолог, лекар-кардиолог, иконо­мист, публицист, оратор, трибун.

Аудиториите са бедни без неговото слово, площадите тихи, а душите на българите, радеещи за род и родина, разпънати от носталгия по него­вия глас.

Това осезаемо отсъствие в националната ни духовност е подтикнало друг голям творец - Румен Стоянов - да направи следното


Не е нужно за читателите на сп."България Македония" да обяснявам кой е Петър Констан­тинов и какво той стори за духов­ното освестяване и културата на българите. Заслугите му са без­спорни и изключителни. Доста­тъчно е да упомена, че нему дъл­жим възстановяването на първи ноември като Ден на будителите.

Имайки пред вид дълголетно­то дело на д-р Петър Константи­нов, осъществено в различни поприща, но винаги с възхитител­на всеотд айност към Мати Бол- гария, предлагам Министерс­твото на културата да учреди на­ционална награда "Петър Конс­тантинов".

Тя ще бъде присъждана по случай Първи ноември за големи приноси в българобудителство. Защото ако се взрем безкорист­но в нашия духовен живот през последните десетилетия, едва ли ще намерим човек по-цялостно и плодотворно будещ българите. Наградата не трябва да е непре­менно годишна, понеже тая за­дължителност неминуемо ще доведе до снижаване мерилото към носителите й. Също така не е нужно тя да има парично пок­ритие: не за пари са работили отечествените будители, не пла­тежни знаци караха Петър Кон­стантинов да извърши множест­во похвални дела у нас и по све­та, с което зае челно място в съв­ременното българолюбие. Наг­радата за народно будителство "Петър Константинов" ще бъде не само признание към паметта му, но и доказателство, че само­отвержени будители сме имали не единствено в миналото, но че ги имаме и днес: и докле свят све­тува и българското българува.

Румен Стоянов,

поет, преводач, публицист


Общи условия