Брой 3, 2017 г.
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  ПРОЧЕТЕТЕ

  "ВМОРО от Илинден до Балканската война (1903 - 1912)" от Слави Славов

д-р Генади ГЕНАДИЕВ

Книгата на д-р Слави Славов, от Института за исторически из­следвания при БАН, е посветена на един от най-критичните, сложни и динамични периоди в развитието на Вътрешната маке- доно-одринска революционна организация (ВМОРО). Това е времето от потушаването на Илинденско-преображенското въстание до навечерието на Бал­канската война. Изданието е спе­челило конкурс "Помощ за кни­гата" към Министерството на културата.

Основни проблеми в изслед­ването са общото състояние и процесите, които протичат във Вътрешната организация през разглеждания период, появата и спецификата на отделните тече­ния в нея, по-късното им транс­формиране в легални политичес­ки партии, в годините след Мла- дотурската революция от 1908 г., последвалото подновяване на въоръжената борба.

 

 

Въпреки че през последните години за проучването на пери­ода се направи немалко, в мо­нографията се дават нови трак­товки на важни въпроси като при­чините за разделението в Орга-


низацията, взаимоотношенията й с Българската екзархия и с бив­шия Върховен комитет, позици­ята на македонските дейци от раз­личните идейни течения към Младотурската революция и ус­тановения в Османската импе­рия конституционно-парламен- тарен режим.

Особено задълбочено е раз­гледан процесът на ид ейно-орга- низационна фрагментация, кой­то протича в средите на ВМОРО през целия разглеждан период. Детайлно са проследени генези­сът и оформянето на отделните течения вътре в революционна­та организация, както и отноше­нията между тях и българската държава. Категорично е показан българският национален харак­тер дори на тези фракции от ВМОРО, които в публичното пространство поддържат остър тон и дори се противопоставят на "македонската" политика на официална България. Наред с представянето на вече утвърде­ни тези, в книгата са прецизира­ни и актуализирани редица оста­рели схващания относно разде­лението и същността на проти­чащите в Организацията проце­си.

Безспорен принос на труда е проучването на отношенията между Вътрешната организа­ция и българската държава. Книгата показва изключително тесните, но същевременно сложни и противоречиви кон­такти между официална София и ВМОРО. Специално внима­ние е отделено на материална­та (военна и финансова) по­мощ, която българските прави­телства периодично отпускат за революционното движение. За първи път в научен труд тол­кова конкретно и цялостно са показани институциите и меха­низмите, чрез които се извърш­ва подпомагането на револю­ционното движение от българ­ската държава. Читателят може да открие и информация за приблизителните размери на отпусканата през отделните го­дини помощ в пари и оръжие.

Монографията на д-р Славов осветлява важни моменти от ис­торията на ВМОРО, които до то­зи момент, по една или друга при­чина, са останали встрани от из­следователския интерес или все още не са получили необходима­та яснота. Трудът е предназна­чен за запознаването както на на­учната колегия, така и на по-ши­роката читателска аудитория, с ключови аспекти от дейността на легендарната освободителна организация, създадена от бъл­гарското население в Македония и Одринска Тракия.
Общи условия