Брой 3, 2017 г.
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  АНТРОПОЛОГИЯ

  Американски сведения от началото на ХХ век за произхода, расата и езика на българите

проф.Никола АЛТЪНКОВ

Имиграцията в САЩ е неограничена почти до края на Първата световна война. През целия ХУШ и Х1Х век не се е изисквало нищо друго освен пристигане до бреговете на Америка за добиване на така мечтания след 1920 година имигрантски статут, който дава право на засел­ване и работа за всеки новопристигнал. Вълни­те от имигранти се засилват особено след сре­дата на Х1Х век; мнозинството от пристигащи­те са "познати": те са предимно скандинавци, германци, англичани, шотландци и ирландци: главните народностни групи формирали ранни­те САЩ.

Положението се променя към края на века ко­гато започват да пристигат жители от славянски­те страни в Европа, включително евреи, както и азиатци (главно китайци), дотогава сравнително непознати на американците.

В 1907 година Сенатът решава да възложи на американските учени огромната, по мащаб и зна­чимост, задача за класифициране на пристигнали­те и пристигащи имигранти по раса, език, страна и региони.

Въпреки съществуващите пречки и неудобст­ва обаче поръчението е изпълнено и в 1911 година се появява т.нар. "РЕЧНИК НА РАСИ И НАРО­ДИ" (DICTIONARY OF RACES OR PEOPLES), където в отделни раздели и статии са описани всич­ки народи, раси и етнически групи, представите­ли на които се намират в Америка. Този скромно наречен "РЕЧНИК" представлява сам по себе си едно върховно постижение на научната мисъл за времето си.

"РЕЧНИКЪТ" е паметник и огледало на пос­тиженията и откритията на своето време и все още представлява интерес за всички, които работят в областта на сравнителната антропология, линг­вистика, социология и история.

Въведението към "РЕЧНИКА" посочва, че приетият разграничителен критерий за раси и на­роди е езиковият. Това отразява нивото на науч­ното мислене по онова време, което дава предим­ство на езиковите открития и данни в сравнение с антропологичните, историческите и етническите прилики и разлики.

От значение за нас е статията за българите. Тя обема около три пълни страници и се занимава с нашите расови, физически, антропологични и ези­кови характеристики като включва и кратък исто­рически преглед и сведения за българската имиг­рация в САЩ до 1907.

"Българите" в превод от английски (извършен от мен, Н.А.) се намира в края на настоящия док­лад.

Ето и пълният текст на статията за българите в "Речника":


Общи условия