Брой 3, 2017 г.
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  ЗАПАДНИТЕ ПОКРАЙНИНИ

  Декларация на ДСБ

Драголюб ИВАНЧОВ, предсеател на ДСБ

Демократичния съюз на бъл­гарите /ДСБ/ остро осъжда пове­дението и отказа на кмета на Бо­силеград и председател на Наци­оналния съвет на българското малцинство Владимир Захариев да участва в събитията, органи­зирани по случай отбелязването на 100-годишнината от Босилег­рад ският погром на 15 май 1917 година. Осъждаме и отказа на всички други организации, инс­титуции, училища, читалища и граждани на Босилеград, които не дойдоха или останаха безу­частни към отбелязването на то­ва трагично историческо съби­тие. Те не искаха или не можаха да оценят значението на отбеляз­ването на годишнината от погро­ма за освобождаване от оковите на миналото и включването на българското малцинство в де­мократизиращите европейски процеси в региона. Следвайки добре известната си практика да дублира, да преиначава, да кон­тролира събитията и смисъла на идеите, които се генерират в гражданските сдружения и в Де­мократичния съюз на българите, кметът и председател на Нацио­налния съвет Владимир Захари­ев отказа да участва в кръглата маса "Поглед в миналото, крач­ка в бъдещето", отказа да отда­де почит и да разреши поставя­нето в центъра на града на изра­ботената от Демократичния съ­юз на българите паметна плоча с имената на жертвите, убити от четниците на Коста Печанац, от­каза да посети изложбата посве­тена на това историческо съби­тие, и което е най-зловещо и грозно, отказа да съпровожда ви­цепрезидента на Република Бъл­гария г-жа Илияна Йотова при нейното посещение на 15 май т.г.

свързано с отдаване на почит на загиналите по време на погрома. Като кмет на опожарения преди 100 години Босилеград и като официален представител на бъл­гарското малцинство, той не по­жела да отдаде почит на жертви­те и да осъди престъплението, извършено срещу наши съграж­дани, при това предци награжда­ните на Босилеград, които той като кмет и председател на На­ционалния съвет на БНМ предс­тавлява. С това свое действие, Захариев и неговите подчинени нарушиха всички християнски, цивлизационни, законови и поли­тически норми на поведение и практически, съзнателно или не, застанаха на страната на убийци­те и мародерите, които са опус­тошавали Босилеград и околни­те села преди 100 години. Тази негова и на неговите подчинени постъпка, е още по-грозна на фо­на на вече утвърдилото се еже­годно честване на "деня на осво­бождението на Босилеград от българската фашистка окупа­ция". Още повече, за да отклони вниманието от 100-годишнината от Босилеградският погром, той заговори за някакъв "паметник на помирението", който български­ят и сръбският премиер трябва­ло да открият на 1 юни?! Всички­те тези действия по същество са насочени срещу процеса за наци­онално помирение между бълга­ри и сърби, който е необходим за сръбското членство в ЕС, за ми­ра и сигурността на Балканите и за оцеляване и напредък на бъл­гарското малцинство в Западни­те покрайнини. Това поведение на Захариев може да се обясни само с желанието му да си запа­зи властта, да продължава да иг­рае досегашната си роля на сръб­ски патриот и "пазач на етничес­кият мир". Недопустимо е кме­тът на Босилеград да не иска да отдаде почит към паметта на на­шите невинно загинали предци, докато сръбският премиер Алек­сандър Вучич, следвайки евро­пейската практика, само някол­ко дни преди това, отдава почит и открива паметници на немци и унгарци, загинали по време на Втората световна война във Вой- водина. Демократичният съюз на българите приветства стано­вищата и подкрепата които изра­зи вицепрезидента на Р България г-жа Илияна Йотова в Босилег­рад. Една европейска България не може да се отнесе с доверие и разбиране към Захариев, като представител на консервативни­ят великосръбски национали­зъм, и който проигра всички въз­можности за възстановяване на обучението на български език, за икономическо възстановяване на района, за спазване на права­та на българите и тяхната наци­онална и културна идентичност. Анализът на 15-годишното уп­равление на кмета Захариев, не оставя никакво съмнение относ­но неговите цели и задачи - Бо­силеград и околните села да бъ­дат напълно опустошени и зали­чени, а българите да бъдат сър- бизирани или завинаги да напус­нат родните си огнища. В исто­рически план, това е вековна стратегическа цел на сръбските националистически управници. Тази политика доведе до застой в развитието на Западните Бал­кани и се налага тя да бъде прео­доляна. От това зависи не само бъдещето на българите в Сър­бия, но и на самата Сърбия".

Общи условия