Брой 3, 2017 г.
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  НАШАТА ДУМА

  Петнадесет години списание "България Македония"

Петнадесет години тръбим, че ако има говор на омразата, има и говор на любовта.

Петнадесет години протяга­ме ръка към тези, които там,зад Осогово, с радост я поемат.

Петнадесет години настоява­ме, че освен дипломация на ко­нюнктурата има и творческа дип­ломация и към нея България е длъжна да поглежда по-настоя­телно.

Петнадесет години внушава­ме идеята България да поеме от­говорността и да завърши жп ли­нията от Гюешево до Беляковци и след това да я използва на кон­цесия.

Петнадесет години тръбим, че интересът на България е инф- раструткура по посока изток-за­пад.

Списание "България Маке­дония" няма претенции да раз­решава прблемите, но то се опитва да разгласява тези проб­леми, да ги превежда на езика на днешната политика и да ги пра­ви достъпни на всички, които са се овардили от повсеместната мода у нас да се говори с нас­мешка и подигравателно за всичко, което се случва зад Осо­гово. За съжаление и там, както тук,убедеността, че подобен тип говорене е равнозначно на висш патриотизъм е непоклати­ма.

Ето голямата беда: опростен- ческото, първосигнално отноше­ние към раните, наследени от да­лечното и още повече от близко­то минало.

Петнадесет години списание " България Македония" търси лек за тези кървящи рани и се опитва да ги лекува.

И няма да се уморим да пра­вим това!

Посредствеността е легнала като тежка плоча върху поведе­нието на политици и обществе­ници.

Държавническата инфантил­ност пред казуси, станали нари­цателни, като "ЦУМ-гейт", свеждането на изключително се­риозни проблеми, като нежела­нието да се осъществи съдебна­та реформа, до равнището на битпазарска крамола между два­мата най-висши магистрати у нас, Цацаров и Панов, са диагно­за за тежко заболяване. Лекси­калната фриволност, която раз­цъфтява в социалните мрежи и завладява все повече и мислене­то на политиците, издава повсе­местната занемареност на духов­ната ни хигиена. Медиите, а от­там и цялото ни общество стават заложници на междуличностна­та дребнавост в отношенията на хора, с претенции за стожери на обществения ни живот. Крими­налният акцент на началните но­вини по всички радия и телеви­зии издава все по- натрапчиво липсата на какъвто и да е белег на по-мащабен поглед върху ут­решния ден на държавата и об­ществото.

В тази атмосфера криещите в себе си специфичен философски и идеологически смисъл поня­тия като фашизъм, комунизъм, либерализъм демокрация и тота­литаризъм се превърнаха в кал­ни топки за замерване между по­литици, чиято подготовка да уп­равляват България, и да я предс­тавляват пред света, се оказва на третостепенно провинциално равнище.

Господстващата междулич­ностна и междупартийна отмъс- тител ност закърнява не, а изтръг­ва от корен всеки кълн на някак­во ориентирано към по-далечна перспектива мислене . И точно поради това България остана безразлична към форума, който на 13, 14 и 15 май 2017 г. събра в Пекин представиетели на 70 дър­жави, между които - 30 държав­ни глави. Те обсъдиха глобалния проект, предложен от Китай "Един пояс, един път" или това е проектът "Новият път на копри­ната". Този грандиозен замисъл, който има амбицията да свърже инфраструктурно Азия с Европа вече четири години набира ско­рост.

Общи условия