Брой 3, 2017 г.
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  КОМПАС "БАЛКАНИТЕ"

  Кой накъде

Според румънската агенция "Аджерпрес" министърът на правосъдието на Румъния Тудо- рел Тоадер ще контролира дей­ността на прокурорите от Наци­оналното управление за борба с корупцията, Управлението за борба с организираната прес­тъпност и тероризма, както и прокуратурата при Висшия каса­ционен съд. Това той прави " за да спазват границите на своите пълномощия и да се избегне превръщането на действията за превенция и борба с престъп­ността в действия, които могат да застрашат демокрацията и да навредят на основните права и свободи".

Президентът на Румъния Кла­ус Йоханес одобрява решението на министъра. Той оценява нали­чието наконтрол върхудейност­та на прокурорите от страна на министъра на правосъдието ка­то нещо полезно.

***

Илир Мета, доскорошен председател на Парламента в Тирана и шеф на Движението за социалистическа интеграция е новият държавен глава на Алба­ния. Той беше избран след три неуспешни опита на Парламен­та да стори това, поради липса на необходимите гласове. След ка­то получи подкрепата и на уп­равляващата Социалистическа партия на премиера Еди Рама, неговият избор стана факт.

Илир Мета е седмият прези­дент на страната след падането на тоталитаризма. За пръв пре­зидент след промените беше из­бран Рамиз Алия.Той беше пос­ледният комунистически шеф на държавата, заменен от Сали Бе- риша, след него дойдоха Реджеб Мейдани, Алфред Мойсиу, Ба-

мир Топа и Буйар Нишани.

***

След разговор с американс­кия държавен секретар Рекс Ти- лърсън черногорският премиер Душко Маркович заяви, че на 5 юни 2017 г. Черна гора и формал­но ще стане член на НАТО. Ед­на от темите на разговора меж­ду двамата държавници е била натискът на Русия върху Черна гора и масираното присъствие на Москва в региона на Западните Балкани.

Душко Маркович е запознал Рекс Тилърсън с натиска от по­литическо, финансово и разузна­вателно естество, което в края на миналата година Русия е упраж­нила над неговата държава. "За щастие -е казал той - нашите служби навреме разкриха сцена­рия и арестуваха тези, които трябваше да го осъществят.

Маркович е изтъкнал, че Чер­на гора е използвала последните 15 години на мир и стабилност по

най-добрия възможен начин.

***

Гръцкият министър на отбра­ната Панос Каменос в интервю за телевизия "Скай" твърди, че "мнозинството от населението в Македония са албанци" и че "Гърция е защитник на христи­янското население в Западните Балкани". По този повод той предлага създаването на "хрис­тиянски блок" на Балканите.

Срещу твърденията на воен­ния министър възроптава депу­татът от Нова демокрация Йор- гос Кумуцакос. В отворено пис­мо до министъра на външите ра­боти Никос Козияс, подписано от 18 депутати, той настоява вън­шният министър да разясни твърденията на Каменос, който изключително повърхностно го­вори за сериозни въпроси, зася­гащи стабилността на целия ре­гион. В отвореното писмо депу­татите на най-голямата опозици­онна партия настояват външни­ят министър да даде отговор "създаването на християнски блок" официално становище ли е на МВнР или е позиция единс­твено на военния министър ? ***

По време на посещението си в Прищина на 11 май т.г. все още действащият албански президент Буйар Нишани заяви, че албанс­кият национален въпрос е нещо свещено, защото е свързан със събития отпреди 1000 години за съхранението на националната идентичност на албанците. Той изтъкна още: "Албанците никога в миналото и историята не са би­ли толкова единни, както днес и благодарение на комуникация­та, толкова близки, защото имат обща евроатлантическа ориен­тация, независимо от това, къде живеят - Европейска Албания, Европейско Косово, Европейска Македония. Албанците трябва да действат в духа на мира и ста­билността. Неговият домакин Хашим Тачи каза, че терминът "Велика Албания" е продукт на белградската пропаганда.

Юбилеят е повод за равнос­метка. Повод да се върнем към началото, към замислите, идеи- те, проектите и надеждите и да отсечем строго какво е сторено. С риск да не се харесаме на мно­зина, ще кажем, че още с про­хождането си ние задраскахме две думи от нашия речник: песи­мизъм и оптимизъм. Т. е. ние приехме напълно практичния подход не да се прехласваме в красиви, но неосъществими мечти, нито да униваме пред съ­пътстващите ни на всяка крачка неразбиране, лековерие, шме- керуване и цинизъм. Нашият подход беше: има конкретнен проблем, условие за действие, обстановка - нека да се опитаме да намерим решение. Без гръ- могласието на ентусиастите, без приповдигнтостта на речи­те, панахидите и необмислните заявки за дейност, които няма как да бъдат осъществени. С ед­на дума: списание "България Македония" още от самото на­чало обяви война на политичес­кия и геополитическия далтони- зъм по отношение на затлачена­та с много красиви думи проб­лематика, свързана с нашата на­ционална съдба, и конкретно с взаимоотношенията между Бъл­гария и Р Македония.

Ние не се поддавахме на илюзиите, че като дойде демок­рацията и хоп, натрупаните с де­сетилетия недоверие, отчужде- ност и дирижирано противопос­тавяне между двете братски дър­жави ще могат да се изтрият ка­то с кърпа. Ние не вярвахме на думите, произнасяни от самоз­вани или назначени говорители на патриотичната идея. Ние не вярвахме в екзалтациите по пло­щадите, където идеята за Бълга­рия се разглеждаше единствено в колбата на политическата ко­нюнктура и прикована върху мат­рицата на една идеология, която си отиваше, а много лековерно беше нагодена към възгледите и на тези, които уж идваха с гръм­ките закани да излекуват раните. И какво? Отношенията между България и Р Македония си текат кротко или с имитация на ожив­ление, така както те бяха сътво­рени от Лазар Колишевски и Ге­орги Димитров,поразмътени - от Кръсте Цървенковски и То­дор Живков, върнати обратно в коминтерновската матрица по времето на Бранко Цървенковс­ки и Георги Първанов и замра­зени съвсем при Георге Иванов и Росен Плевнелиев. Малката надежда в периода на управле­нието на Любчо Георгиевски и Иван Костов се оказа предивре­менна, защото не отчиташе пси­хологическите деформации, оп- ростенческото идеологизирано тълкуване на миналото и най- важното -повсеместната и втъл­пявана с всевъзможни средства отчужденост и враждебност.

Общи условия