Брой 2, 2017 г.
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  ПИСМО

  България - родина на хуманизма

Под това заглавие преди три години дадох на два вестника за публикуване материал, чрез който исках да докажа хуманис­тичните традиции на нашата държава и народ, но и да изясня, и предупредя за същността, при­чините, подбудителите и цели­те на мигрантския сценарий на джихадистката инвазия на ис­лямския святи техните сътруд­ници - целящи дестабилизация- та на Европа и на първо място - на нашата гранична държава, потъваща в нерешените си проблеми!

Писах за орфизма, за спарта- кизма, за християнството, за епо­хата на Константин Велики, за хуманизма на българските вла­детели, духовни водачи, за све­тите братя Кирил и Методий, за възрожденците и революционе­рите - Раковски, Левски, Ботев, Гоце Делчев, за спасяването на нашите евреи.!...

Но регионалните вестници пък и централните, водят или им се диктува такава политика, че са пълни с битови и криминал­ни истории, като че ли искат да ни внушат, че отразяваният ад е нещо нормално, за да свикнем и да го възпроизвеждаме и затова няма и не намират място за по­добни публикации!...

Гърците, които са свикнали даром да присвояват всичко от времето на траките, та до днес, прекалено експлоатират факта, че са "Родина на демокрация­та", та макар и робовладелчес­ка!

За съжаление професори - чужди, които имат други инте­реси, и наши, продажни, и наив­ни техни колеги, все още не раз­бират прозрението на Раковски, че: "...ние сме автохтонното на­селение на Балканите и в тери­ториите на Черноморието и Средиземноморието!", т.е. че българи и траки сме едно и ве­че от десетилетия се публикуват материали, потвърждаващи та­зи истина, за което говори наши­ят единен език от древността до днес!

Херодот твърди, че: "най- многолюдният народ на земята са траките, след индусите?!"

Но ето, че вече векове скудо- умци твърдят, че: "траките са изчезнали?!"

Да, в историята има много примери на претопени и изчез­нали народи и държави, но нека помислим, това може ли да ста­не с "най-многолюдният народ ... на земята..."?...

В средата на 2016 г. бе обяве­но, че две български изследова- телки са разчели тракийската писмена система, съществува­ла отпреди 10 000 години! Те твърдят, че връзката на тези зна­ци е логично свързана с Глаго­лицата и Кирилицата!...

Откритията от Варненския некропол и другаде, в днешна България, говорят не само за най-старото злато на света, но и за най-старите символи на дър­жавността - отпреди 7 000 годи­ни!

Днес широко се коментира у нас Китайският календар, но те­зи коментатори по медиите, не споменават нищо за нашия дре­вен, вече на близо 8 хилядолетия календар, който не отстъпва по точност на Китайския!

Медиите ни днес пишат и го­ворят за Беломорието, за море­то като "гръцко", но забравят, че в древността то се е нарича­ло "тракийско", после "егейс­ко" по името на столицата Еге! Като забравят още, че повечето острови в това море са били тра­кийски, за което днес разказват разкопките на град "Хераклея синтика", основан от синтите, дошли тук от беломорски ост­ров!

Темата е необятна, но искам да помоля специалистите да сравняттракийскитезнаци, пуб­ликувани у нас, със знаците на "Бакърената книга", открита във Варненско, за да се види, че и в древността, и сега, че и тук, и там, повече от 2 хилядолетия, всички сме наследници на тра­ките - македонци, прабългари- българи и славяни!

Мисля, че от тук трябва да за­почне новото Възраждане на на­шата ампутирана народност, тук на Балканите, подложена на ерозия, поради която българи- те-мохамедани в Якоруда като цяло и части от тях в Белишко, "Бабяка" от 2001г. се пишат тур- ци, поради което се иска "нов прочит" на историята, та да се пробутат антибългарски и ан- титракийски теории!...

През 1956 и 1957г. замислих, подготвих и създадох въоръже­на младежка организация. На печата й написах "II-ро ВМО­РО". В първоосновата на тази ор­ганизация бяха мои приятели, за­върнали се над 50 семейства, из­селени от Петричко в с. Круша­ре - Сливенско!

В последствие обхванахме Катунско-Санданския район до Разложко с около 60 младежи. Девет бяхме съдени през 1958г. от Окръжния съд - Благоевград по дело № 255.

За жалост днес, в обезлюде­ните села, лишени от просвета и духовност се ширят антибългар- ските отродници - Омовски ми­сионери - жертва на ренегатска- та политика на БКП. Изродена­та сърбо-комунистическа про­паганда в Скопие, арогантно, отцеругателски и предателски изопачава всичко и го поставя на антибългарска основа, пренеб­регвайки факта, че бащи и дядов­ци, предци от хилядолетие и по­ловина живеят с българско са­мосъзнание! Тези сърбокому- нистически храненици развиват антибългарска дейност, благо­дарение на неграмотността на нашите, политици и "държавни­ци", за които далаверата е един­ственият идеал!...

Заслепени от властолюбива и сребролюбива алчност, те съз­дават благоприятна среда за еро­зия и ликвидация на многохиля- долетния ни български дух, на­родност и държавност! Те подла­гат народа на геноцид и държа­вата на унищожение и мизерия, пропилявайки шансовете за кон­солидация и обединение с наро­да ни от отнетите земи. И пак твърдя, както в 1996 г., пред хва­лебственото събрание за Първа- новата книга "Българската соци­алдемокрация и македонският въпрос" в читалището в Благо­евград. Тогава казах, че ако не бе продажническата политика на БКП, щяхме да бъдем проспери- раща държава и нямаше да има сила, която да спре Вардарско да се обедини с останалата Бълга­рия, та било и под формата на съ­юз на двете държави!

Ето защо искам да благодаря за светлината на правдивата, на родолюбивата дейност на спи­сание "България-Македония" и да предупредя водачите тук и във Вардарско, че служейки на лични и чужди интереси, водят двете ни държави и народа ни към гибел, за което историята ще ги заклейми като изроди и предатели!

Що се отнася за отродителс- ката политика и насилията на сърбо-комунистите в Скопие, явно те режат не клона, а дъне- ра на дървото, на което са! Бъл­гария първа ги призна за държа­ва, но те пак не си дават сметка, че без нея днешната им държа­вица няма да просъществува ни­то ден и че с антибългарската политика тя е винаги лесна пляч­ка - хапка за албанци, сърби и гърци! Неволно си спомням приказката за майките, които спорели за детето и как мъдре­цът разбрал и разпоредил да се даде на истинската майка, коя­то не се съгласила да го разкъ­сат на по равни части. Ето това е вечната и днешна България - разбирай народа в България!...

И напразно се надъхват стра­хове, че България иска да ги зав­ладява, унищожава и преимену­ва и затова тяхното продажни­чество и вражда е прецедент в световната история! Нима авс­трийците враждуват и се отри­чат, че са немци и деформират своя език? И в Швейцария, Ка­нада, САЩ и пр. гражданите им не отричат своята народност?

Нека продажниците не слагат черни траурни кърпи пред очите на младите поколения във Вар­дарско, пред постоянните и нес­кончаемите изяви на българско­то самосъзнание през вековете и особено през XIX-XX в., пред паметта на великаните-възрож- денци: духовници, просветители и революционери от БМОРК- ВМОРО и ВМРО-следовници на ВРО на Левски и Комитета за съ­единение на Захари Стоянов!

Кой какъвто иска нека се пи­ше - македонец, марсианец и пр., но да мародерстваш със са­мосъзнанието на предците си и да водиш отродителна полити­ка, да се гавриш с чувствата на хората, посмъртно е отце- и бра- тоубийство, както и да вражду­ваш със спасителката България - родината на хуманизма!

Иван ХАДЖИИВАНОВ -

съден за създаването на II ВМОРО - 1956-57г. Учител по история в Чеча, Бабяка - Якорудско и в Осеново, Благоевградско, в Чехословакия и Молдова. Член на НС на Съюза на репресиранитеОбщи условия