Брой 2, 2017 г.
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  ГОДИШНИНА

  Човекът, ученият, публицистът Методи Петров

Вече много добре разбираме, колко е точна древната мъдрост, че истинската стойност на един човек може да бъде оценена, ед­ва когато той ни напусне завина­ги. Методи Петров - историк, университетски преподавател, публицист, популяризатор на българската история беше от то­зи тип личности, чието присъст­вие сякаш се разстапяше в собс­твената му добронамереност, човечност, непосредственост в общуването и безкрайна жизне­ност. Неговото увличащо чувс­тво за хумор, оптимизъм и поло­жителна енергия заразяваха и най-унилите. Той остава в па­метта на мнозината му приятели и колеги като мярка за етичност и добронамереност.

 

Като историк Методи Петров имаше една своя те­ма, към която и в го­дините на всякакви забрани не намали интереса си. Това бе­ше темата " Българс­кият национален въп­рос". Аконадникнем в неговите книги, раз­работки, статии, ще се убедим, че пред нас е делото на учен, кой­то системно, неотк­лонно, въпреки ко­нюнктурата, през го­дините на идеологи­ческите рамки, е дъл­бал там, в неговата те­ма - българската на­ционална съдба. Това не е любопитство, това не е служебно задължение. При Методи Петров темата "България" е тема изстрадана, до болка осъзната е необходи­мостта да се рови човек в нея и да осветлява умишлено поддър­жания мрак върху такива страни­ци от живота на народа ни, как­вито са страниците, свързани съ борбите в Македония и Одринс­ко, с Ньойския диктат 1919 г., от­късването на Западните покрай­нини, възникването и възземане- то на Западнопокраинската ре­волюционна организация и съд­бата на останалите под сръбска власт българи в този регион. Не­говото потекло, идващо от този край е само началният тласък за научната му дейност. По-късно, в процеса на изд ирвателната ра­бота, която не престана до по­следните дни на живота му, та­зи тема се превърна в съдба, сми­съл на всеки негов творчески ден, като обогати и извиси духовната му същност, довеждайки го до прозрения за националното ни битие, до които малцина успяват да се домогнат.

Книгите му "Национално- освободителното движение в Западните покрайнини /1919­1934/", "Българският подвиг 1885 - Русия и Европа", "Въртоп" и др., както и многобройните му публикациии са едно наследст­во, към което ще посягат с прек­лонение и благодарност много млади учени, за да се ориентират и за да поемат по верния път на изследователи.

Като дългогодишен научен секретар на сп."Исторически преглед" той можа да упражни благотворното си влияние върху мнозина млади учени и да насо­чи таланта им към национално- историческата проблематика. Методи Петров носеше някак ес­тествено гените на вдъхновени­ето, на заразяващото положи­телно отношение към сложното и противоречиво битие. И след толкова години, откакто ни на­пусна, неговиятобраз прподъл- жава да ни окуражава, все така усмихнат, добронамерен, с ши­роко отворено сърце за красиво­то и градивното в нашия все още непростимо объркан, но зареден с много надежди ден.

"България Македония"

Общи условия