Брой 2, 2017 г.
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  НАШАТА ДУМА

  Изборите: България от Аспарух до Левски... и Доган

Или системната дейност на Движението и на самия Доган по вменяване на турско национал­но съзнание у българите-мохаме- дани /помаците/.

Но ръководителите на ДПС по митингите на отминалата пре­дизборна кампания използваха риторика, която коренно се раз­личаваше от познатата ни досе­га. Това е факт, който не трябва да се подценява.

Ако приемем, че Писмото на почетния председател на ДПС прави някакви отпратки за разми­съл, стигаме до изявлението на Митхат Паша отпреди 139 годи­ни, което гласи: "Най-напред трябва да се има предвид, че между българите има повече от един милион мюсюлмани. В това число не влизат татари­те и черкезите. Тези мюсюлма­ни не са дошли от Азия, за да се установят в България, как­то се вярва обикновено. Това са потомци на тези българи, обър­нати към исляма по време на завладяването и в следващите години. Това са деца на същата страна, от същата раса, дош­ли от същия пласт. И между тяхмнозина говорят само бъл­гарски... "/"La revue scientifique de la france et de l'etranger", Paris, 8 juin 1878/.

"Обединителният патриоти­зъм" , за който говори Доган, нес- лучайно, отвежда към корените на българската държава и към нейния създател кан Аспарух. Кръгът се затваря и досегашна­та протурска риторика на ДПС би трябвало да остане в минало­то и да отвори вратите за преос­мисляне на цялостната идеоло­гия на Движението.

Какво ще стане, обаче, зависи и от зрелостта на елитите на всички нашенски партии, както и на цялото ни общество.

На 10 март т.г. всички вестни­ци, излизащи в Скопие, отбеля­заха възпоменателното поклоне­ние пред музея на Холокоста в града.Отбелязва се, че слово е произнесъл председателят на ев­рейската общност в Р Македония г-н Берта Романо Николич в при­съствието и на посланика на Из­раел Дан Орийан.

Възпоминанията този път ми­наха с приглушена доза нападки към България, която тук традици­онно се изтъква като главен ви­новник за трагичната съдба на евреите от Тракия и Македония. Неслучайно един от главните ек­спонати в музея на Холокоста в Скопие е жп вагон с надпис "БДЖ".

Моралният ръст на българс­кият народ, изивисил се така ви­соко със спасяването на 50 000 ев­реи, граждани на държавата Бъл­гария, по време на Втората све­товна война, продължава да е трън в очите на всяка антибъл- гарска пропаганда.Въпреки не­оспоримите факти, преднамере­но озлобени представители на организационни и държавни ин­ституции в Македония и Гърция са инкубатор на лъжи и инсинуа­ции спрямо високохуманния акт на българския народ.

През януари 2000 г. в Сток­холм бе организирана междуна­родна конференция, посветена на Холокоста. На нея присъства­ха и държавните глави на страни­те-участнички. И когато всички единодушно гласуват деклара­ция, в която се изразява благо­дарност към България, затова че е спасила 50 000 евреи, свои граж­дани, става предсетателят на ев­рейската общност в Гърция Мо- зес Константинидис и прави всичко възможно благодарност­та към България в декларацията да бъде заличена. Подобни вну­шения, само че със средствата на изкуството, се натрапват и във филма "Трето полувреме", филм, в който историческата ис­тина и нейната кинематографич­на интерпретация се разминават драстично.

Упражнението в антибълга- ризъм е любимо нечистоплътно занимание на върхушките в Ати­на и Скопие. Но все пак истина­та има и своите глашатаи и то из средите на самите евреи, родени в България и запазили спомена за неподправената истина. Един от тях е героят на Изрлаел, създате­лят на Парашутните войски на та­зи държава Сами Рафаел, вече покойник. В интервю за сп."Бъл- гария Македония" кн.4 от 2002 г. той емоционално възропта- ва:"Нагла лъжа е, че България е предала на хитлеристите 11 734 евреи от Беломорието и Вардар­ска Македония. Трябва да се знае, че тогава Айхман и Дюне- кер бяха упълномощени от Хит­лер с неограничени права върху тези територии... "

Общи условия