Брой 2, 2017 г.
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  КОМПАС "БАЛКАНИТЕ

  Кой накъде

При посещението на гръцки­ят премиер Алексис Ципрас в Белград бе договорено между Сърбия и Гърция да бъде създа­ден "Висш съвет", който да засе­дава тази пролет в Солун.

Ципрас заяви, че двата наро­да са свързани помежду си чрез " традициите, културата, истори­ята и духовността." Той недвус­мислено подчерта, че Гърция подкрепя сръбската позиция по въпроса за Косово.

Според сръбският премиер Александър Вучич преговаряли са не за това, което е вършено в миналото, а за това, което тряб­ва да направят в бъдеще. "Разго­варяхме за взаимоотношенията ни днес, както и за необходи­мостта да се поддържат тради­ционно добрите връзки с Китай

и Русия"- подчертаваВучич.

***

В Турция продължават да се правят реформи в образование­то. Според последните промени в учебните програми в училища­та повече няма да се изучава ево­люционната теория на Дарвин, а секуларизмът е обявен за "бо­лест". Особено озадачава пре­махването на недосегаемия дос­коро материал, свързан с лич­ността и ролята на Кемал Ата- тюрк. В замяна на това, според новата учебна програма, подроб­но ще се изучава опита за прев­рат на 15 юли 2016 г.

След идването на власт на Партията на справедливостта и развитието през 2002 г. и особе­но в нейния Ердоганистки пери­од, броят на религиозните учи­лища постоянно расте. Ако през 2002 г. в религиозните училища са записани 65 000 ученици, през 2016 г. техният брой е 1.5 милио­на.

Ислямизацията на Турция е програмиран и целенасочен про­цес.

***

През февруари т.г. Стопанс­ката камара на Македония орга­низира в Скопие Македоно- сръбски бизнес форум. На него са участвали около 50 фирми от двете държави - от земеделска­та, хранителната, фармацефтич- ната индустрия, както и от други отрасли на промишлеността и производството.

Предвидено е да се задълбо­чават икономическите връзки между двете държави, като е наб- легнато на съвместното излиза­не на трети пазари.

Сърбия е третият търговски партньор на Македония като ико­номическото сътрудничество постоянно се задълбочава. През 2016 г. търговският обмен е око­ло 700 милиона долари, като из­носът е 200 милиона, а вносът - 500 милиона.

***

След като през май 2016 г. бе­ше подписан меморандум за сът­рудничество между Гръцката централна банка и Китайската банка за развитие /ЦДБ/ в нача­лото на март т.г. в Атина се срещнаха директорът на Гръцка­та централна банка Янис Стур- нарас и председателят на ЦДБ Ху Хуаибанг. Гръцката страна е изразила задоволството си, че Китайската банка планира да разширява своето присъствие в Гърция, главно чрез финансира­не на инфраструктурни проекти. ***

В интервю за германския вес­тник "Ханделсблат"косовският президент Хашим Тачи разкри­тикува Европейския съюз, зарди неговото неглижиране на проб­лемите на държавите от Запад­ните Балкани. Той изтъкна, че Косово е изпълнило всички изис­квания за визова либерализация, но решение по въпроса не се взе­ма.

Според Тачи Европейският съюз няма визия за Западните Балкани, а това неминуемо води до разочарование у гражданите на Косово и до разрастването на национализма.Като пример за това закъснение той посочи вло­шените отношения между Косо­во и Сърбия. Поради това, че ЕС е херметически затворен за нас, държавите от Западните Балка­ни започват да търсят други пъ­тища за собствената си сигур­ност.

В разгара на предизборната шумотевица, доброволно скри­лият се от фокуса на политичес­ките прожектори почетен пред­седател на ДПС Ахмед Доган, бе озарен от едно дългоочаква­но прозрение. Напълно в духа на собствената му стилистика, ми­микрираща философската фра­зеология, той се яви в ролята на идеолог на националното ни еди­нение с едно Писмо, без съмне­ние, отправено към целокупната българска общественост.

Погледнатно чисто прагма­тично, това съвсем не е стъпка, която с лека ръка може да бъде пренебрегната. Напротив. Из­важдането на ДПС от досегаш­ната му дежурна роля на балан­сьор в политическото ни прост­ранство, не поражда ли процеси на преоценка на надменно-дик- таторското поведение на негови­те ръководители? И ако е така, това не отваря ли вратите за ед­но истинско преосмисляне на модела на ДПС като етническа партия? И още по-натрапващи- ят се въпрос: това не изправя ли и политическата ни класа пред възможността да преоцени отно­шението си към тази формация?

Без емоции, трезво и хладнок­ръвно да приемем призива на До­ган, независимо от подбудите, които са го породили. Внимател­ният прочит на неговото Писмо разкрива няколко повтарящи се в различни варианти словосъче­тания, но наситени с някакво но­во за него съдържание като: "обединителен патриотизъм", "заедност в различието", "цен­ностният фундамент и дейност- ният мотив на националното са­мосъзнание" и т.н.

Добре известни са Доганови- те реверанси към делото на Ва­сил Левски. Доколко те са искре­ни и докосват същността на идейната съкровеност на Апос­тола, това е друг въпрос. Но в Писмото му има и един запом­нящ се момент. Той се връща още по-далаче във времето и сти­га до първостроителя на българ­ската държава, кан Аспарух. Си­гурно ще сбъркаме, ако се опита­ме да преразкажем казаното от него, затова ще цитираме целия абзац:" Българската държав­ност започва от хан Аспарух. А правото на последния е модер­ната българска държава, член на ЕС. Аз съм гражданин на та­зи държава и изборът ми е ка­тегоричен, защото е дълбоко мотивиран. И всеки опит за назидание, или за претенция към моята държава - като "бивша теритария", засяга моето на­ционално самосъзнание и визи­ята ми за бъдещето. Никой не може да си припише права за подобно мислене и поведение!!!"

Времето ще покаже, доколко Доган е искрен в тези си откро­вения, защото все още се помнят неговите нахакани изявления от началото на прехода у нас. Нап­ример:

"Пътят на България към Евро­па минава през Босфора..." -1990 г.

Или: "Мога да кажа катего­рично, че няма да позволим на никого, в това число на: парла­мент, президент, правителст- во,изпълнителни органи, поли­тически сили да диктуват наши­те права и свободи в този район" /Западните Родопи - б.н./ - 1993 г.

Общи условия