Брой 1, 2017 г.
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  ХАЗАРТЪТ НА ИНТЕРЕСИТЕ

  Сираците на Вселената сп."Шпигел", бр.13, 1993 г.

Събитията в Турция, нейната външна и вътрешна политика, наред с налагането на авторитаризма като господстваща система на управление, отново изваждат на показ и драмата на кюрдския народ. Стра­тегията на Анкара да смаже всяка негова съпротива , намери подкрепа и в политическите планове на Русия в Сирия. Така съдбата на кюрдите отново става тема, по която не може да се мълчи, след заигра- ването с тях през 40-те години от Сталин, а през 80-те и 90-те - от Англия и САЩ.

Днес, явно, всяко националноосвободително движение се квалифицира като тероризъм срещу "за­конната власт" на държавата, срещу която е насочено, без някой да си задава въпроса, защо справедли­востта и моралът са оставени под петата на зловещия геополитически хазарт?!

В този дух е и статията, която предлагаме със съкращения. Въпреки че е публикувана преди 24 годи­ни, тя е актуална и днес.

Малко преди смъртта си през април миналата година прези­дентът Тургут Йозал започна да чертае контурите на едно поли­тическо решение на кюрдския проблем. Но неговите полити­чески наследници...не последва­ха примера му, а предоставиха кюрдския въпрос на генерали- те.Те оповестиха, че си поставят за цел унищожаването на Кюрд­ската работническа партия (КРП).

...Кюрдските села методично се прочистват и изгарят, за да не могат бойците на КРП да намират подслон.

Възрастните жители се засел­ват в предградията, Младежите бягат в планината.

В по-големите градове теро­рът е по-различен. Анонимни ес- кадрони на смъртта - вероятно в тях влизат полицаи - разстрелват безпрепятствено журналисти, адвокати, партийни функционе­ри и интелектуалци. Авторите на престъпленията по правило ос­тават незаловени.

...На турската дипломация бе­ше възложено да преговаря със съседните страни с цел да се пре­къснат пътищата за изтегляне на КРП. Дипломатите обаче едва ли ще могат да изпълнят възло­жената им задача. Всички съсе­ди на Турция имат интерес да подклаждат размириците и по този начин да отслабват 60-мили- онниясъсед.

Двадесет и двата милиона кюрди се разпределят в пет дър­жави - Турция /12 милиона/, Иран /5 милиона/, Ирак /4 милиона/, Сирия /1 милион/ и в Армения - 200 000.

"Къде се намира страната на кюрдите, която не фигурира на нито една географска карта?" - пита един кюрдски писател.

...На териториите, на които живеят кюрдите, извират реките Тигър и Ефрат, там се намират повечето петролни полета на Северен Ирак. Легендарният кюрдски предводител Мустафа Барзани казва:"Ние сме сираци­те на Вселената".

През 1015 г. османлиите сключват договор с кюрдите. За следващите 300 години догово­рът гарантира сносно съвместно съществуване на турци и кюрди. След краха на Османската импе­рия, която е сред победените в Първата световна война...Севърският договор от 1920 г. пър­воначално обещава на кюрдите автономия " на районите, в кои­то преобладава кюрдският еле­мент". Но три години по-късно в Лозана страните-победителки заимстват идеята на Кемал Ата- тюрк, дошъл на власт в Анкара, а именно, че турци и кюрди пред­ставляват "едно цяло по отноше­ние на раса, вяра и обичаи".

По този начин бащата на съвременна Турция лиши кюрдите от националната им самоличност.

Ататюрк забрани техния език и обяви кюрдите за "планински турци". Британци­те присъединиха кюрдските пет­ролни райони около Киркук и Мосул към своята подмандатна

територия Ирак.

...Под протекцията на Сталин през 1946 г. кюрдите получиха правото да провъзгласят репуб­ликата Махабад в окупираната част на Северозападен Иран. Но още същата година съветските войски се изтеглиха и шахът раз­громи единствената в историята кюрдска държава.Поделени между пет страни кюрдите неп­рекъснато бяха подхвърляни ка­то топка между чужди интереси.

През седемдесетте години прозападно настроения Иран инсценира, с помощта на ЦРУ, надигането на иракските кюрди, начело с Мустафа Барзани сре­щу левия режим на БААС в Баг- д ат. Но когато през 1975 г. шахът успя да наложи границата с Ирак да минава през средата на Шател Араб, Техеран и Вашингтон обърнаха гръб на кюрдите.

С помоща на Ирак иранските кюрди се вдигнаха през 1979 г. на борба срещу режима на аятолах Хомейни. Гвардейците на ислям­ската революция потопиха в кръв въстанието.

По време на първата война между Ирак и Иран от 1980 до 1988 г. двете държави насъсква- ха кюрдите срещу противника си.

По време на втората война в

 

Залива САЩ подтикнаха в нача­лото на 1991 г. иракските кюрди към въстание. Но тъй като по- късно те предпочетоха омаломо- щения Саддам Хюсеин пред опасността от вакуум във власт­та в района, САЩ преустанови­ха помоща си за кюрдите.

...Операцията "Пустинна бу­ря" освободи 680 000 кувейтци от господството на Саддам Хюсе­ин. Но 4 милиона иракски кюр­ди трябваше да треперят при ми­сълта за възмездието на багдат- ския деспот

...На 16 март 1988 г. Саддам Хюсеин наказа иракското град­че Холобджа, населено с кюрди, заради сътрудничеството с иран­ския враг. Атакува го с бойни от­ровни вещества. Загинаха около 5 000 души.


Общи условия