Брой 1, 2017 г.
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  ТЕНДЕНЦИИ

  Груевски, Заев, Ахмети и Платформа-та на албанците...

проф. Никола АЛТЪНКОВ

Македония все повече запри­личва на тепих, върху който обилно намазани пехливани се мъчат да повалят противника си, но все не успяват.

Изборите на 11 декември 2016 г. не донесоха предимство на ни­кого. И ако анализаторите прес­мятаха вече кой с кого би могъл да се коалира, за да запази или да дойде на власт, откъм Тирана до­летя вестта за "Платформа"-та на албанските партии в Македо­ния. Това е нов момент, за конк­ретната ситуация, но не и за пре­тенциите на албанците зад Осо­гово. Въпросът за намесата на албанския премиер Еди Рама, във вътрешнополитическия про­цес на Македония усложнява още повече проблема и разполо­жението на силите. Явно, че бе- зисходицата отново е господар на терена.

На 22 декември миналата го­дина в сайта на германската фон­дация "Конрад Аденауер" се по­яви коментарът на Йоханес Рай, озаглавен "Народът реши". Ав­торът прави следната констата­ция: "Следващите седмици ще бъдат любопитни. От нови избо­ри на пролет, заедно с местните, до всякакви боричкания за властта, всичко е възможно..."

Ще се стигне ли до нови избо­ри, това зависи от Али Ахмети, лидерът на Демократичния съюз за интеграция.

Той много би желал да се за­пази коалицията с ВМРО- ДПМНЕ. Не случайно веднага след като Груевски получи ман­дат от президента за съставяне на правителство, направи среща с Али Ахмети. Но именно на тази среща се разбра, че Ахмети не за­виси от себе си, а от силно изра­зяващата се вече опозиция в соб­ствената му партия, защото пре­ди да се срещне с Груевски, в централата на ДСИ в Мала речи- ца, Ахмети трябваше да обсъди подробно, със своите активисти, каква да бъде позицията му. И се разбра, че той и съпартийците му се разминават. Ахмети иска да съхрани управляващата коали­ция заедно с Груевски, но него­вото обкръжение не мисли така.

Бившият финансов министър Джевдет Хайредини по повод съвещанието на партията казва следното: "Беше очевидно, че Ахмети иска да заздрави позици­ите на ВМРО-ДПМНЕ, с цел да спаси себе си. Обратното, всяка опция със СДСМ ще означава, че той няма да може да спаси се­бе си и неговите близки сътруд­ници, които са злоупотребили с властта и са нарушили закони­те... Става съвсем ясно, че Ахме­ти е в тежка ситуация и е изцяло зависим от Никола Груевски..." /"Утрински весник, Скопие, 11.01.2017 г./

На срещата си с Груевски, Ах­мети, явно е поставил двете най- съществени искания, залегнали в Платформа-та, изработена в Ти­рана под диктовката на Еди Ра­ма. Това са употребата на албан­ския език на цялата територия на Македония, като втори официа­лен език, и промяна на Консти­туцията, знамето и химна, утвър­ждаващи мултиетническия ха­рактер на страната. Последва светкавична реакция от центра­лата на ВМРО-ДПМНЕ и от името на цялата коалиция "За по- добра Македония", че няма да позволят промяна на Конститу­цията, с цел въвеждане на двуе- зичност на цялата територия на страната и продължаване на ман­дата на Специалната прокурату­ра...

На 29 януари 2017 г., в полу­нощ, се разбра, че Ахмети е из­цяло зависим от заместник- председателите на партията, ко­ито не желаят коалиция с ВМРО- ДПМНЕ. Следващата крачка на президента е да започне консул­тации за съставяне на широко ко­алиционно правителство и до 8 февруари да даде мандата на друг.

Предстоят интересни срещи, ходове, пресмятания и решения, които ще подскажат, дали Маке­дония ще има ново правителст­во или предстоят, на пролет, но­ви избори.

Резултатът от вота на 11 де­кември 2016 г. показа и нещо дру­го, че всяка партия управлявала повече от два мандата, омръзва на хорат, независимо от качест­вото на нейното управление. То­ва е правило на демокрацията. Нарушили се то, създават се си­туации, подобни на тези, които наблюдаваме днес в Македония.

/Списанието приключи ре­дакционно на 30 януари 2017 г./

Общи условия