Брой 1, 2017 г.
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  НАШАТА ДУМА

  Бьлгария межцу Брюксел, Москва и Вашингтон

проф. Никола АЛТЪНКОВ


Докато България беше част от лагера на "мира, демокраци­ята, социализма и прогреса", се­га наричан с истинското му име - тоталитаризъм и дума не мо­жеше да става някой политик, анализатор, писател, учен или журналист да се усъмни в пра­вотата на водената от Москва политика. Всички единодушно ръкопляскахме на всяка вест, ид­ваща откъм "великия" Съветски съюз.

Днес, когато сме част от друг лагер, наречен Европейски съ­юз, и изповядваме ценности много по-различни от тези на Кремъл, става точно обратното. Вдъхновените хвалители на Москва от времето на тоталита­ризма и техните потомци, сега саркастично громят всяка вест, всяко решение, всека финансо­ва, икономическа или полити­ческа мярка, обявена от Брюк­сел, като некадърна, необосно­вана и далеч от "българския на­ционален интерес". Не че няма какво да се оспорва, има. Въпро­сът опира до винаги подготве­ния за възражение пропаганден панел.

На чисто българска почва, сега, на предизборната сцена кръстосват шпаги Корнелия и Бойко; Бойко и Корнелия. В за­мъглените им от "любов към България" погледи национал­ният ни интерес продължава да е обвит в станиола на агитаци­онните клишета на собствени­те им партии и много далеч от драматичната си същност. Съз­нанието, грижите, стремежите и на другите партийни вождове са също далеч, много далеч от тази енигма: българският наци­онален интерес. Целта е власт­та. Това е диагнозата на болест­та, която разяжда отвътре Бъл­гария и която поради вдаде- ността им в прартийните цели, остава далечна, чужда и непо­нятна и за Бойко, и за Корне­лия, и за Догановите възпита­ници и за Радан Кънев и т.н. Те всички, вкупом и без хитруване и заобикалки трябва да седнат веднага и заедно да разсъжда­ват, извън схемите на Брюксел, Москва и Вашинтгтон върху три основни специфични особенос­ти на българската държавност и да преосмислят досегашното ни невежествено отношение към тях.

Първо. Географското ни по­ложение и произтичащите от него опасности и предимства.

Второ. Съседското ни обк­ръжение и неговите съвременни икономически стратегии, насо­чени срещу България. Пример: неимоверните усилия на Атина и Белград за елиминирането на жизненоважния за България проект "Коридор №8". Справка: фундаменталният труд "Рефор­мата и икономическото сътруд­ничество в Югоизточна Евро­па", Атина, 1996 г. и особено гла­ва 12, озаглавена "Отворена" или "затворена" инфраструкту­ра и политическите отклонения на пътя Игнатия", засягаща пря­ко България.

Трето. Геополитическата схема за Балканите днес и какви са евентуалните последици за България.

И категорично изключване на възможността за роболепно дърпане на русофилската или за- паднофилската струна, на бит- пазарските препирни на "фили- те" и "фобите" в злокачествения им опартизанен вариант.

Да се опитаме да загърбим "рицарските дуели" на предиз­борната сцена. Потребна е все­отдайна грижа за България. И Брюксел, и Москва, и Вашингтон са играчи на международния ге- ополитически театър. Не е въз­можно да ги пренебрегнем. Потребна е качествено нова геополитическа култура, ко­ято, върху дълбоко същнос­тните особености на българ­ската държавност, да изгра­ди прагматична стратегия за взаимодействие в съвремен­ни условия с тях.

Мислете за това, уважаеми партийни вождове!

Изборите ще минат и ще за­минат. Ще има нова управленска коалиция и тя не трябва да заб­равя, че преди Брюксел е София, а след Брюксел са Москва и Ва­шингтон, през които също пре­минават нашите интереси.

Осъзнаването на тази необ­ходимост ще бъде тест за управ­ленската ни зрелост към пробле­мите на България.

Общи условия