Брой 1, 2017 г.
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  КОМПАС "БАЛКАНИТЕ

  Кой накъде

В изказване пред австрийско­то издание "Клайне цайтунг" словенският министър на външ­ните работи Карл Ерявец разкри­тикува позицията на австрийс­кия си колега Себастиян Круц, който настоява за прекратяване на преговорите за присъединя­ване на Турция към ЕС. Карл Ерявец изтъква, че "За Европа Турция е прекалено голям реги­онален играч, който има значи­телна роля за стабилизирането на ситуацията в Сирия и Ирак, както и в борбата срещу Ислям­ска държава". Затова, според не­го, не може просто така да затво­рим вратата пред Турция за ЕС.

Неотдавна Министерството на отбраната на Черна гора съ­общи, че от 2019 година в стра­ната се възобновява редовната наборна военна служба. В съоб­щението се уточнява, че по този начин се възстановява едно от основните граждански задълже­ния на младите, 13 години след премахването на задължителна­та наборна служба. Специално социологическо изследване по­казва, че половината от младе­жите в страната са готови да се включат в доброволната дона- борна служба. От Министерст­вото на отбраната уточняват, че младежите ще се явяват на кон­курс. Обучението ще продължа­ва три месеци и за този период те ще получават и парично въз­награждение.

Договор за безвъзмездна по­мощ от 80 милиона евро подпи­саха в Белград през декември м.г. еврокомисарят по разширяване­то Йоханес Хан и премиерът на страната Александър Вучич. До­говорът е първи за Сърбия и се финансира от IPA фондовете на ЕС. Той ще гарантира осъщест­вяването на всеобхватна рефор­ма в системата на държавното управление и хармонизирането й със стандартите на общността.

Еврокомисарят по разширя­ването и съседска политика Йо­ханес Хан посочва, че от 2007 го­дина Брюксел е вложил два ми­лиона евро в различни проекти за модернизиране на Сърбия. ЕС планира да отдели още 27 мили­она евро за развитие на система­та на висшето образование.

През декември 2015 година Сърбия и ЕС отвориха първите две глави от преговорите за при­съединяване на страната към об­щността. През юли 2016 г. бяха отворени още две глави. Според премиера Вучеич, преговорите за присъединяването на страна­та към ЕС трябва да завършат през 2019 г.

Във връзка с доклада на Евро­пейската комисия за напредъка на Албания в процеса за присъе­диняване към ЕС външният ми­нистър на Гърция Никос Козиас изпрати писмо-отговор. То е ад­ресирано до депутатите от опо­зиционната партия Нова демок­рация Дора Бакояни и Янис Кефалоянис и е публикувано във в."Катимерини".

Според Козиас настоящото гръцко правителство няма на­мерение да повтори грешките на предходното правителство спрямо Албания.

Той уверява депутатите, че за разлика от предходното гръцко правителство, по времето на ко­ето Албания влезе в НАТО без компенсации и особено тези, ко­ито се отнасят за защита права­та на малцинствата и стана кан­дидат- член за присъединяване към ЕС, сегашното правителст­во няма намерение да повтаря техните грешки.

Още в началото на 2017 г. Пар­ламентът в Букурещ одобри но­вото правителство на Румъния. То е коалиционно между Соци­алдемократическата партия на Ливиу Драгня /СДП/ и Алианса на либералите и демократите /АЛДЕ/ на Келин Попеску-Теричану. Премиер е Сорин Гриндяну от СДП. Министър на външ­ните работи остава Теодор Ме- лешкану от АЛДЕ. Министър на отбраната става бившият държа­вен секретар по въоръжението в предишното правителство Габ- риел Леш от СДП. Министър на правосъдието е бившият пред­седател на Долната камара на д е- путите Флорин Йорданке, също от СДП.

В новото правителство АЛДЕ получава четири министерски поста, както и едно място на ви­цепремиер. Съгласието за ново­то правителство беше постигна­то след преговори между СДП и АЛДЕ.

В статия от 17 декември 2016 г. сръбският вестник "Курир" пише, че бившият премиер на страната Зоран Джинджич е бил в много близки отношения с во- еннопрестъпника Желко Ражня- тович - Аркан. Вестникът раз­крива сторого пазената досега тайна, че в плана за свалянето на Милошевич на 5-и октомври 2000 г. главна роля са играли Джинджич и Аркан, а Аркан е бил убит, защото е предотвратил атентат срещу Джинджич.

Общи условия