брой 1, 2012 г.
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  "КУЛТУРА"

  От Волжка до Дунавска България...

Всъщност темата е "Българс­ка древност и съвремие - от Вол­жка до Дунавска България."На трибуната е историкът Иво Андровски. И отново кръгът "Сло­во" към НЧ "Славянска беседа"е организаторът, а Иво Андровски е член на този кръг, чиито про­яви тепърва ще предизвикват ин­тереса на културната обществе­ност в София. Прави чест на лек­тора, че той е организатор и ръ­ководител на първата научна студентска експедиция, извърши­ла археологически разкопки, та­ка важни за попълване на позна­нията ни за нашите прадеди. Ек­спедицията в Русия е по линията на научния обмен с Уляновския педагогически институт и по по­кана на Правителството на Уляновска област. Студентите са от СУ "Св.Климент Охридски и от Шуменския университет "Конс­тантин Преславски. Експедици­ята е едномесечна от 10 юли до 9 август 2011 г.
Като истински учен Иво Андровски е пестелив на думи, не­говият коментар към богатия фо­томатериал беше достатъчно убедителен. Присъстващите разбраха, че българското кул­турно-историческо наследство там се разглежда като "славянско", че при прове­деното преб­рояване на на­селението в Руската Фе­дерация през януари 2010 г. гражданите на Р Татарстан, някогаш­ната Волжка България, са получили правото да се определят като българи.Впечатленията от посещенията в градовете Казан и Болгар са истинско предизви­кателство и към учените, и към политиците в България.
Общи условия