Брой 4, 2007
Търсене в сайта:
 
Вход за потребители:
Име:   
Парола:   

  


НОВО!

НОВО!


Новия Брой

  Мостове

  Еврпейско образование за македонските граждани без да идват в София


Разговор с доцент д-р инж. Румен АРНАУДОВ, декан на Свободния факултет при Техническия университет - София.


Доцент Румен Арнаудов завършва ВМЕИ - София през 1972 г., специалност “Радиотехника”. Професионалната си дейност започва в Комбината за битова електроника в гр.В.Търново като конструктор. През 1976 г. е зачислен за редовен докторант към катедра “Радиотехника” на ВМЕИ - София. Защитава докторска дисертация през 1982 г. на тема “ Електронно-управляващи устройства за антенни системи с електронно сканиране”. От 1979 до 1989 г. е научен сътрудник в НИС при ТУ-София.През 1989 г. е хабилитиран като ст.н.с.ІІ степен по автоматизирани системи за обработка на информацията и управление, а от 1996 г. е избран за доцент по измервания в комуникациите . Член е на Академичния съвет на ТУ - София и факултетния съвет на факултета по комуникационна техника и технологии. Бил е член на специализиран научен съвет към Военната академия, председател на Синдикалния съюз на висшите училища в България. Водил е лекции по технологични измервания в електронното производство, датчици, радиоелектронни измервания, измервания в радиокомуникациите. Основател е на Международната научна конференция, организирана от ТУ-София,Битолския университет и Нишкия университет.

Ръководител е на специализация “ Комуникационни информационни технологии” към Центъра за непрекъснато обучение, която се провежда под формата на електронно обучение.Тази специализация се предлага чрез “ Гаус-институт” - Битоля и за македонски граждани.

Автор е на над 150 научни труда/над 130 доклади и статии,10 изобретения и 3 патента, 4 учебника и 7 учебни пособия/. Има участие в 7 международни проекти и в над 40 научноизследователски разработки,внедрени в практиката.

n Доцент Арнаудов,откога съществува Центърът за непрекъснато обучение към Техническия университет - София?

n Центърът за непрекъснато обучение е наследник на Свободния факултет, който е основан през 1993 г., а преди него през 1982 г. когато всъщност е началото, е създаден Факултет за обществени професии. Той идва да откликне на небходимостта от допълнително обучение, съпътстващо основното обучение на студентите и постепенно разширява дейността си и не само със студенти, а работи и със завършили средно образование, т.е. изискването е нашите специализанти да са завършили минимум средно образование, но болшинството всъщност са студенти, които се записват, за да получат допълнително знания. Съгласно закона за образованието в България ние не даваме висше образование, въпреки че сме университет, а това е обучение за професионална квалификация. Издаваме удостоверения и свидетелства. Когато курсовете са продължителни, се издават свидетелства, в които се вписва дипломата на специализанта за образованието, което има, и тези свидетелства стават неразделна част от тази диплома. Няма значение дали тя е за средно или за висше образование. Този вид специализация е известна в цял свят като обучение във всяко време, когато човек има необходимост да добие някаква квалификация, за да кандидатства за определена работа или работейки , се променят изискванията към длъжността, която заема, и той има нужда от допълнителни знания. Тогава той се записва, завършва този курс и успешно се реализира. Много често фирми поръчват за голям брой техни служители такова обучение. Имали сме обучение при военните, в рудниците на “ Марица - Изток”.Сега има интерес от АЕЦ “Козлодуй “ за специализирано обучение по заявка - точно определен курс с определени цели, за да се постигне небходимата подготовка . Завършилите тази специализация при нас, каквато и да е тя, а ние обучаваме за близо 20 специализации в областта на техническите ,в хуманитарните и в икономическите науки, се реализират в много области. В чужбина се признават същите тия свидетелства-сертификати.

n Между “Гаус-институт” - Битоля и Техническия университет - София е сключен договор за съвместно обучение. Разкажете нещо повече за това!

n Идеята е да предложим обучение по програма, разработена от нашите преподаватели във факултета по комуникационна техника и факултута по компютърни системи. Всъщност , това е синтезиран материалът, който изучават нашите студенти, като е облекчен по отношение на математиката и сложните теории. Насочен е повече към практиката, за да може специализантите бързо да усвоят материала и да го прилагат в конкретната си работа. Разработени са електронни учебни пособия за всяка дисциплина. Обучаващите се получават парола, влизат в Интернет и могат да си четат материала. Има и тестове за самоподготовка, за да проверяват знанията си. Освен това даваме и по един диск за тези, които нямат възможност да ползват Интернет,а в къщи имат компютър,за да могат да четат материала, но в диска няма тестове,така че трябва да ги правят в Интернет.

Идеята е в Р Македония да се провеждат семинарни и лабораторни упражнения от асистенти - македонски преподаватели на място, които допълнително да разясняват материала, да се направят практически някои неща, да се видят и така да се интегрира съвместно обучение между нашите два университета.

А български преподаватели не участват ли?

Българските преподаватели подготвят лекционния материал,преподавателите в Македония осъществяват семинарното и лаборатоното практическо обучение в Битоля,в “Гаус-институт”.

Каква е целта на това обучение?

Целта е да предложим на македонските граждани възможността без да идват в България да получат едно добро професионално европейско обучение, тъй като България е член на Европейския съюз и нашите свидетелства са валидни във всяка държава от тази общност.Т.е. те ще имат възможност от Македония, което ще бъде много по евтино за тях, да получат тези свидетелства- сертификати за професионална квалификация. Същевременно, веднъж завършили това обучение, те добиват много сериозни знания, които после им помагат да бъдат приети много лесно в някои университети, примерно в Нов български университет, в Бургския свободен университет и др.

Реализацията на завършилите каква е?

Завършилите специализанти имат големи възможности за реализация. На първо място в комуникационните и информационните технологии. Този бранш е един от най-развитите, така че в него те навсякъде могат да се реализират. Но комуникационните и информационните технологии съпътстват всяка друга стопанска дейност. Навсякъде има нужда от хора, които да поддържат компютри, да поддържат мрежи, да консултират, ако щете, за проблеми, възникнали в комуникациите. Всяка една фирма се интересува към какви комуникации да се насочи, как да ги ползва или кои от тях да предпочете , как да избере от коя фирма да купи , кое е най-изгодното, кой да оцени параметрите , на това което се предлага. Ако е пък във фирма, която търгува с такива изделия, той трябва да обясни на купувача какво да си купи,да разбере неговите нужди , за да му препръча най-доброто и да го спечели като бъдещ клиент.

Колко струва обучението и желаещите за специализация къде трябва да заплатят и колко?

Обучението трае четири семестъра, включително и дипломната работа. Има 11 дисциплини по три на семестър.Впоследния семестър дисциплините са две плюс дипломната работа.

За всеки семестър се зплаща по 200 euro, които се привеждат в банковата сметка на Техническия университет - София.Това прави 800 euro за тези две години или за четири семестъра.

Накрая специализантите ще трябва да дойдат в България да защитят дипломната си работа. Ако се оформи по-голяма група за защита,можем да организираме защитата и в Битоля.

Благодарим Ви за това интервю!

Екип на сп.”България Македония”Общи условия